§ 44. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.54.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1962 r.
§  44.
Kierownictwa zakładów pracy opracują na podstawie rozporządzenia szczegółowe instrukcje dla poszczególnych stanowisk pracy i doręczą je pracownikom za pokwitowaniem.