§ 40. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.54.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1962 r.
§  40.
1.
Przyjmowanie pracowników do pracy przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków powinno odbywać się na podstawie orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy na danym stanowisku.
2.
Pracownicy zatrudnieni przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków powinni podlegać okresowym badaniom lekarskim nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

IX. Przepisy przejściowe i końcowe.