§ 33. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.54.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1962 r.
§  33.
1.
Wszelkie odpadki cyjanków należy zneutralizować przed usunięciem do ścieków.
2.
Do kanałów ściekowych, do których wpuszcza się ciecze po neutralizacji, nie wolno wpuszczać roztworów kwaśnych.

VII. Odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej.