§ 11. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.54.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1962 r.
§  11.
1.
Przychód i rozchód cyjanków w składzie powinien być prowadzony w księdze z numerowanymi stronami, przesznurowanej i opatrzonej specjalną pieczęcią.
2.
Ewidencja przychodu i rozchodu cyjanków powinna być prowadzona bieżąco.
3.
Kierownik zakładu pracy obowiązany jest kontrolować co najmniej raz na miesiąc, czy dane zawarte w księgach odpowiadają rzeczywistemu stanowi ilości cyjanków w składzie.

3. Składy oddziałowe lub podręczne cyjanków.