§ 40. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.262 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 2022 r.
§  40. 
1.  11
 Odpady materiałów wybuchowych podlegają utylizacji w sposób ustalony przez pracodawcę, z uwzględnieniem art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 i 1250) oraz przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 8 tej ustawy, a także w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia pracowników oraz najmniej uciążliwy dla środowiska.
2. 
Sposób postępowania z materiałami, o których mowa w ust. 1, powinien być określony w dokumentach wymienionych w § 41 ust. 1.
11 § 40 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1289) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lipca 2022 r.