§ 4. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.262 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 2022 r.
§  4. 
1. 
Materiał wybuchowy produkowany lub stosowany w produkcji, bądź wprowadzany do obrotu, podlega ocenie pod względem bezpieczeństwa, zwanej dalej "oceną".
2.  6
 Ocenie nie podlegają wyroby pirotechniczne posiadające oznakowanie CE i spełniające wymagania bezpieczeństwa określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2g ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
6 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1289) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lipca 2022 r.