§ 3. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.262 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 2022 r.
§  3. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
materiał wybuchowy - substancję chemiczną stałą lub ciekłą albo mieszaninę substancji, zdolną do reakcji chemicznej, z wytwarzaniem gazu o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczającym środowisku, a także przedmioty wypełnione materiałem wybuchowym;
2)
wrażliwość materiału wybuchowego - prawdopodobieństwo zainicjowania przemiany materiału wybuchowego przy określonej intensywności bodźców zewnętrznych;
3)
wybuch - gwałtowną przemianę materiału wybuchowego powodującą wytworzenie fali uderzeniowej w otaczającym środowisku;
4)
nadciśnienie fali uderzeniowej - przyrost ciśnienia w czole fali uderzeniowej;
5)
obiekt - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;
6)
obiekt klasy UZ - obiekt, który w przypadku wybuchu lub spalenia znajdującego się w nim materiału wybuchowego ulega całkowitemu zniszczeniu;
7)
obiekt klasy MDO - obiekt, który w przypadku wybuchu lub spalenia znajdującego się w nim materiału wybuchowego ulega częściowemu zniszczeniu, w stopniu umożliwiającym jego odtworzenie;
8)
strefa ochrony - oznaczony obszar terenu otaczający obiekt lub jego część, w którym nie powinny pojawiać się czynniki stwarzające możliwość wybuchu lub spalenia materiału wybuchowego;
9)
materiały pirotechniczne - rodzaj materiału wybuchowego, będący materiałem lub mieszaniną materiałów przewidzianych do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów, w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się reakcji chemicznej;
10) 2
 wyroby pirotechniczne - wyroby w rozumieniu art. 62c ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 204 oraz z 2022 r. poz. 275 i 655);
11)
(uchylony);
11a)
klasy wyrobów pirotechnicznych - klasy wprowadzanych do obrotu wyrobów pirotechnicznych, określone przez producenta lub importera na podstawie art. 62c ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
12) 3
 załącznik A - załącznik A "Przepisy ogólne i przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów niebezpiecznych" do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 874 i 1307);
13)
klasy - grupy materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, wydzielone na podstawie dominującego zagrożenia, o których mowa w załączniku A;
14)
podklasy - wydzielone w klasie 1 materiałów niebezpiecznych grupy materiałów i przedmiotów wybuchowych o podobnym zachowaniu się podczas spalania, deflagracji lub detonacji, o których mowa w załączniku A;
15)
grupy zgodności - oznaczone literowo grupy materiałów i przedmiotów wybuchowych, zaklasyfikowanych do klasy 1, określone w załączniku A;
16)
kod klasyfikacyjny - symbol cyfrowo-literowy, składający się z oznaczenia podklasy i litery grupy zgodności materiału i przedmiotu wybuchowego, nadany przez jednostkę upoważnioną przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
16a) 4
 oznakowanie CE - oznakowanie w rozumieniu art. 2 pkt 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30, z późn. zm.).
17) 5
 (uchylony).
2 § 3 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1289) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lipca 2022 r.
3 § 3 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1289) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lipca 2022 r.
4 § 3 pkt 16a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1289) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lipca 2022 r.
5 § 3 pkt 17 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1289) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lipca 2022 r.