§ 10. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.157.1318

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 sierpnia 2005 r.
§  10.
Pracodawca zapewnia pracownikom narażonym na działanie hałasu lub drgań mechanicznych informacje i szkolenie w zakresie odnoszącym się do wyników oceny ryzyka zawodowego, o której mowa w § 4, w szczególności dotyczące:
1)
poziomu ryzyka zawodowego, rodzaju stwarzanych zagrożeń oraz ich potencjalnych skutków;
2)
środków niezbędnych do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego oraz okoliczności, w jakich takie środki należy stosować;
3)
wartości NDN oraz wartości progów działania dla hałasu lub drgań mechanicznych;
4)
wyników badań i pomiarów hałasu lub drgań mechanicznych, oceny ich natężeń i rodzaju oddziaływań na organizm oraz ewentualnego wpływu na zdrowie;
5)
przyczyn powstawania chorób powodowanych oddziaływaniem hałasu lub drgań mechanicznych na organizm, ich objawów i sposobów wykrywania oraz możliwych środków profilaktyki medycznej;
6)
profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym badań lekarskich pracowników;
7)
bezpiecznych sposobów wykonywania pracy, ograniczających do minimum narażenie na hałas lub drgania mechaniczne;
8)
prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej przed hałasem lub drganiami mechanicznymi.