§ 23. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.15.58

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1954 r.
§  23.
1.
Podłużnice drabin lub poręcze schodów powinny sięgać co najmniej 0,75 m ponad poziom wejściowy, chyba że zostały zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.
2.
Drabiny i schody powinny posiadać szerokość co najmniej 0,45 m o wysokości stopnia do 0,30 m. Drabiny o długości ponad 10 m powinny mieć szczeble płaskie i podesty wypoczynkowe co 8-10 m.
3.
Drabiny i schody o kącie nachylenia ponad 75o i wysokości ponad 5 m powinny posiadać zabezpieczenia w postaci łuków ochronnych.
4.
U dolnego końca drabiny lub schodów należy umieścić napis ostrzegawczy "Osobom niezatrudnionym wstęp wzbroniony".