§ 16. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.15.58

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1954 r.
§  16.
Kierownictwo zakładu wyznacza bezpośrednich przełożonych nad dźwigowymi. Do obowiązków przełożonych należy;
1)
nadzór nad stanem urządzeń żurawia i zastosowanie odpowiednich środków celem usunięcia stwierdzonych braków;
2)
nadzór nad racjonalną eksploatacją żurawia zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ruchu i bezpieczeństwa;
3)
nadzór nad pracą dźwigowych i nad przestrzeganiem przez nich obowiązujących przepisów;
4)
kontrola książek dyżurów.

Urządzenia kabiny.