Rozdział 2 - Przepisy szczegółowe - Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.583 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.

Rozdział  2

Przepisy szczegółowe

§  7.  [Powiadomienie pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych]
1. 
Przed rozpoczęciem robót, o których mowa w § 1, osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych.
2. 
Czynności zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej są wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.
3. 
Niedopuszczalne jest podczas robót ziemnych:
1)
wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawędź klina odłamu;
2)
używanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu.
§  8.  [Roboty ziemne na terenie uzbrojonym w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową lub centralnego ogrzewania]
1. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych na terenie uzbrojonym w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową lub centralnego ogrzewania ustala się z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych na tym terenie.
2. 
Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie przerywa się pracę i ustala się z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót.
3. 
Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne.
§  9.  [Zabezpieczenie przewodu elektrycznego lub hydraulicznego łączącego maszynę roboczą z siecią zasilającą; wymagania podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi]
1. 
Przewód elektryczny lub hydrauliczny łączący maszynę roboczą z siecią zasilającą zabezpiecza się przed uszkodzeniami.
2. 
Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi:
1)
miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi zaporami;
2)
mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi.
§  10.  [Wykonywanie robót ziemnych i przemieszczanie maszyn roboczych na pochyłościach i stokach; czynności niedopuszczalne podczas wykonywania robót ziemnych]
1. 
Podczas wykonywania robót ziemnych i przemieszczania maszyn roboczych na pochyłościach i stokach zachowuje się wymagania określone w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny.
2. 
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:
1)
tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów;
2)
włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem;
3)
przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej;
4)
przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej;
5)
wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż to określają odrębne przepisy;
6)
przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona.
3. 
Wyładowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robót ziemnych może nastąpić nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu, na wysokości nie większej niż:
1)
0,5 m przy ładowaniu materiałów sypkich;
2)
0,25 m przy ładowaniu materiałów kamiennych lub zbrylonych.
§  11.  [Wykonywanie wykopów]
1. 
Podczas wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu.
2. 
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów:
1)
prowadzenie jednocześnie innych robót;
2)
przebywanie osób niezatrudnionych.
§  12.  [Wykonywanie robót ziemnych na terenie bagnistym, podmokłym lub w wodzie]
1. 
Podczas wykonywania robót ziemnych na terenie bagnistym, podmokłym lub w wodzie maszynę roboczą umieszcza się na podkładach stabilnych i trwale połączonych ze sobą.
2. 
Podczas wbijania pali na terenie, o którym mowa w ust. 1, operatora maszyn roboczych wyposaża się w środki ochrony indywidualnej chroniące przed utonięciem, a na pomostach umieszcza się koła ratunkowe z linką.
3. 
Podczas wbijania pali sprawdza się:
1)
czy zachowane zostały dopuszczalne parametry obciążenia pomostu określone w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny roboczej;
2)
równomierność obciążenia pomostu roboczego;
3)
stan podmycia jarzm podtrzymujących pomosty robocze;
4)
stan techniczny pomostu roboczego po opadach i wyładowaniach atmosferycznych.
§  13.  [Wyposażenie samobieżnych maszyn do transportu zaprawy betonowej]
Samobieżne maszyny do transportu zaprawy betonowej wyposaża się w:
1)
widoczny napis zabraniający zbliżania się do podniesionego kosza wyładowczego;
2)
urządzenie do sygnalizacji dźwiękowej, uruchamiane przed każdą czynnością podnoszenia i opuszczania kosza wyładowczego lub uruchamiania wysięgnika.
§  14.  [Montaż, usytuowanie, demontaż lub przedłużanie linii technologicznych do transportu zaprawy betonowej lub masy bitumicznej]
1. 
Montaż i usytuowanie linii technologicznych do transportu zaprawy betonowej lub masy bitumicznej prowadzi się w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i właściwe funkcjonowanie tych linii.
2. 
Demontaż lub przedłużanie linii technologicznych, o których mowa w ust. 1, wykonuje się po zredukowaniu ciśnienia roboczego w urządzeniu podającym.
§  15.  [Uchwyty narzędzi ręcznych]
1. 
Ręczne narzędzia udarowe nie mogą posiadać rękojeści krótszej niż 0,15 m oraz ostrych krawędzi, pęknięć lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania używają rękawic antywibracyjnych.
2. 
Ręczne narzędzia, w szczególności kliny, przecinaki lub przebijaki, wyposaża się w uchwyty, jeżeli ich nie posiadają.
§  16.  [Eksploatacja maszyn roboczych do kruszenia materiałów skalnych]
1. 
Podczas pracy maszyn roboczych do kruszenia materiałów skalnych niedopuszczalne jest wrzucanie do leja zasypowego materiałów skalnych lub ich wyjmowanie.
2. 
Lej zasypowy wyposaża się w zabezpieczenie chroniące pracowników przed odrzutem materiałów skalnych na zewnątrz.
§  17.  [Eksploatacja zespołu maszyn roboczych do otaczania i suszenia kruszywa]
1. 
Zespół maszyn roboczych do otaczania i suszenia kruszywa instaluje się na stabilnym fundamencie oraz wyposaża się w instalację przeciwporażeniową i w urządzenia odpylające.
2. 
Podczas pracy zespołu maszyn roboczych, o którym mowa w ust. 1, niedopuszczalne jest przebywanie lub przechodzenie pod zasobnikiem.
3. 
Niedopuszczalne jest uruchamianie zespołu maszyn roboczych, o którym mowa w ust. 1, bez uprzedniego upewnienia się, czy obsługa zajęła wyznaczone stanowiska robocze.
§  18.  [Zakaz stosowania ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej]
Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej będącej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.
§  19.  [Eksploatacja urządzeń do zagęszczania gruntu, asfaltu, piasku i żwiru]
Urządzenia do zagęszczania gruntu, asfaltu, piasku i żwiru, w szczególności ubijaki, zagęszczarki ciężkie i ze spryskiwaczem, walce okołkowane, walce wibracyjne, używa się zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach obsługi każdego z tych urządzeń.
§  20.  [Podcinanie lub wycinanie drzew]
Podcinanie lub wycinanie drzew rosnących w pobliżu napowietrznych linii energetycznych, wiatrołomów, drzew spróchniałych, rosnących na stromych skarpach i na terenie zabudowanym wykonuje się pod nadzorem i przez co najmniej dwóch pracowników.
§  21.  [Zgarnianie gruntu na pochyłościach lub stokach przy użyciu maszyn roboczych]
1. 
Zgarnianie gruntu na pochyłościach lub stokach przy użyciu maszyn roboczych, w szczególności zgarniarek, wykonuje się zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej tych maszyn.
2. 
Niedopuszczalne jest:
1)
przewożenie osób w skrzyniach ładunkowych zgarniarek;
2)
opuszczanie skrzyni podczas jazdy poniżej parametrów określonych przez producenta zgarniarki.
§  22.  [Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych]
1. 
Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych mają spełniać wymagania bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach.
2. 
Niedopuszczalny jest montaż i demontaż rusztowania:
1)
podczas ograniczonej widoczności oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oświetlenia;
2)
w czasie opadów deszczu i śniegu;
3)
podczas gołoledzi;
4)
podczas burzy i wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.
§  23.  2 [Maszyny robocze, do których obsługi wymagane jest ukończenie szkolenia]
 Maszyny robocze, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny.
§  24.  [Zakres szkolenia]
1. 
Szkolenie, o którym mowa w § 23, obejmuje część teoretyczną i praktyczną.
2. 
Część teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu:
1)
dokumentacji technicznej maszyn roboczych;
2)
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych;
3)
technologii wykonywania robót ziemnych;
4)
użytkowania i obsługi maszyn roboczych.
3. 
Część praktyczna szkolenia obejmuje naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych.
§  25.  [Podmiot prowadzący szkolenia]
Szkolenie, o którym mowa w § 23, może prowadzić podmiot, który posiada:
1)
warunki lokalowe do prowadzenia wykładów;
2)
park maszynowy wraz z placem manewrowym;
3)
kadrę wykładowców;
4)
warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne.
§  26.  [Świadectwo ukończenia szkolenia; wpis do książki operatora]
1. 
Osoba, która uzyskała pozytywny wynik sprawdzianu, o którym mowa w 23, otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora.
2. 
Wzór książki operatora zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.  3
 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny potwierdza spełnienie wymagań, o których mowa w § 25, opracowuje programy szkolenia, prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora.
2 § 23:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1461) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 września 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.291) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2023 r.

3 § 26 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1461) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 września 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.291) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2023 r.