[Decyzja określająca wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej] - Art. 42. - Baterie i akumulatory. - Dz.U.2022.1113 t.j. - OpenLEX

Art. 42. - [Decyzja określająca wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej] - Baterie i akumulatory.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1113 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  42.  [Decyzja określająca wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej]
1. 
W razie stwierdzenia, że wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne, mimo ciążącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty produktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.
2. 
W przypadku niewykonania decyzji określonej w ust. 1 marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.
3. 
Termin płatności opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna.