§ 10. - Barwienie artykułów żywności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.26.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1960 r.
§  10.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r. o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku (Dz. U. z 1930 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 62, poz. 493, z 1936 r. Nr 67, poz. 490, z 1938 r. Nr 26, poz. 239, z 1939 r. Nr 63, poz. 421, z 1949 r. Nr 40, poz. 288 oraz z 1953 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 40, poz. 178) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule skreśla się wyrazy "artykułów żywności i";
2)
skreśla się §§ 1-5 i 7;
3)
w § 6:
a)
zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Barwnikami nieszkodliwymi dla zdrowia przeznaczonymi do barwienia przedmiotów użytku są",
b)
w lit. B skreśla się pkt 2 i 27;
4)
w § 14 skreśla się wyrazy "artykułów żywności i".