Barwienie artykułów żywności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.26.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 16 maja 1960 r.
w sprawie barwienia artykułów żywności.

Na podstawie art. 8 lit. a), b), c) i e) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. z 1928 r. Nr 36, poz. 343, z 1934 r. Nr 110, poz. 977, z 1939 r. Nr 54, poz. 342, z 1946 r. Nr 5, poz. 44 i z 1949 r. Nr 42, poz. 311) zarządza się, co następuje:
Z zastrzeżeniami określonymi w dalszych przepisach - do barwienia artykułów żywności wytwarzanych w kraju bądź sprowadzanych z zagranicy, a przeznaczonych do obrotu, mogą być stosowane jedynie:
1)
następujące naturalne barwniki organiczne:
a)
substancje barwiące pochodzące z nieszkodliwych dla zdrowia owoców bądź innych części roślin,
b)
karotenoidy (karoten, szafran, orlean annato),
c)
koszenila i czerwień koszenilowa (karmin),
d)
chlorofil oraz kompleks miedziowy chlorofilu,
e)
indygo naturalne,
f)
karmel,
2)
następujące syntetyczne barwniki organiczne, jeżeli zostały zarejestrowane w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej:
Lp.Nazwa barwnika i jego skład chemicznyNumer tablic międzynarodowych
według

G. Schultza

1931 r.

według

G. Hechta

1957 r.

Colour Index

1956 r.

1Żółcień kwaśna - kwas 1-aminobenzeno-4-sulfonowy ® kwas 1-aminobenzeno-2-sulfonowy (sól sodowa)1722313015
2Sudan G - aminobenzen ® 1,3-dwuhydroksybenzen31511920
3Tartrazyna - kwas - 1-aminobenzeno-4-sulfonowy ® kwas 1-(4-sulfofenylo)-5-pyrazolono-3-karboksylowy (sól sodowa)7376419140
4Żółcień pomarańczowa S - kwas 1-aminobenzeno-4-sulfonowy ® kwas 2-hydroksynaftaleno-6-sulfonowy (sól sodowa)-2915985
5Czerwień tłuszczowa G-2-anizydyna ® 2-hydroksynaftalen1492112150
6Czerwień koszenilowa (koksyna nowa, Ponceau 4R) - kwas 1-aminonaftaleno-4-sulfonowy ® kwas 2-hydroksynaftaleno-6,8-dwusulfonowy (sól sodowa)2134116255
7Amarant - kwas 1-aminonaftaleno-4-sulfonowy ® kwas 2-hydroksynaftaleno-3,6-dwusulfonowy (sól sodowa)2124016185
8Azorubina - kwas 1-aminonaftaleno-4-sulfonowy ® kwas 1-hydroksynaftaleno-4-sulfonowy (sól sodowa)2083814720
9Szkarłat GN - kwas 1-amino-2,4-dwumetylobenzeno-6-sulfonowy ® kwas 1-hydroksynaftaleno-5-sulfonowy (sól sodowa)-3414815
10Indygotyna - sól sodowa kwasu 5,5'-indygodwusulfonowego130910573015
11Czerń brylantowa BN - kwas 1-aminobenzeno-4-sulfonowy ® kwas 1-aminonaftaleno-7-sulfonowy ® kwas 1-acetyloamino-8-hydroksynaftaleno-4,6-dwusulfonowy (sól sodowa)-5828440
Zabrania się:
1)
stosowania barwników nieorganicznych do barwienia artykułów żywności, z wyjątkiem ultramaryny do barwienia cukru,
2)
barwienia artykułów żywności, jeżeli barwienie miałoby na celu ukrycie składu, właściwości (złej jakości bądź zepsucia) lub wartości odżywczej tych artykułów.
1.
Ilość użytego barwnika nie może przekraczać najmniejszej ilości potrzebnej dla osiągnięcia właściwego zabarwienia.
2.
Ilość użytego kompleksu miedziowego chlorofilu (§ 1 pkt 1 lit. d) nie może przekraczać 0,25%, z tym że nie może on zawierać więcej niż 0,02% miedzi i 0,03% miedzi zjonizowanej.
1.
Wino, koniak, winiak, rum, arak, miód do picia, piwo i ocet wolno barwić tylko karmelem.
2.
Masło, margarynę i miękisz serów wolno barwić tylko karotenem lub orleanem (annato), a skórkę serów tylko sudanem G (§ 1 pkt 2 lp. 2) lub czerwienią tłuszczową G (§ 1 pkt 2 lp. 5).
Na etykietach opakowań artykułów żywności barwionych barwnikami syntetycznymi należy umieścić napis "barwione".
1.
Zabrania się barwienia:
1)
mięsa i przetworów mięsnych,
2)
ryb i przetworów rybnych, z wyjątkiem przetworów z ryb dorszowatych sporządzanych w postaci plastrów lub filetów; na widocznym miejscu zewnętrznego opakowania barwionych przetworów z tych ryb powinien być umieszczony wyraźny napis "przetwór z ryb dorszowatych barwiony" oraz nazwisko (firma) i adres wytwórcy,
3)
jelit naturalnych używanych na powłoki do wyrobów mięsnych,
4)
herbaty, kawy i przypraw korzennych,
5)
mleka, śmietany, śmietanki i twarogu,
6)
olejów jadalnych,
7)
miodu pszczelego,
8)
skórek owoców cytrusowych,
9)
czekolady i masy czekoladowej służącej do pokrywania innych wyrobów cukierniczych.
2.
Zabrania się barwienia barwnikami syntetycznymi organicznymi (§ 1 pkt 2):
1)
przetworów owocowych i warzywnych,
2)
bezalkoholowych napojów i syropów owocowych przyrządzanych na naturalnych sokach i ekstraktach,
3)
lodów,
4)
makaronów, pieczywa i ciast cukierniczych.
1.
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej na wniosek wytwórców lub importerów wpisuje do rejestru syntetyczne barwniki organiczne wymienione w § 1 pkt 2, co do których badanie przeprowadzone przez Państwowy Zakład Higieny wykazało, że nie są szkodliwe dla zdrowia.
2.
Barwniki, o których mowa w ust. 1, nie mogą zawierać:
1)
rtęci, chromu i cynku,
2)
zanieczyszczeń mineralnych w ilościach przekraczających 5 mg/kg arsenu, 40 mg/kg ołowiu i 50 mg/kg miedzi oraz
3)
zanieczyszczeń organicznych w ilościach przekraczających 40 mg/kg amin w przeliczeniu na anilinę i 5 mg/kg fenoli.
1.
Wytwórca bądź importer ubiegający się o wpisanie do rejestru syntetycznego barwnika organicznego wymienionego w § 1 pkt 2 powinien wnieść do Państwowego Zakładu Higieny podanie, dołączając do niego:
1)
2 próby barwnika w ilości po 25 g,
2)
25 egzemplarzy wzorów etykiet i opakowań, w których barwnik ma być wprowadzony do obrotu,
3)
deklarację o składzie barwnika z podaniem chemicznych i botanicznych nazw składników oraz
4)
opłatę za badanie.
2.
Etykieta barwnika (ust. 1 pkt 2) powinna zawierać:
1)
nazwisko (firmę) i adres wytwórcy,
2)
nazwę barwnika naukową (chemiczną, botaniczną) i handlową, jeżeli ta ostatnia ma być używana,
3)
oznaczenie, że barwnik jest przeznaczony do barwienia artykułów żywności,
4)
numer i datę rejestru.
1.
Artykuły żywności przeznaczone na eksport mogą być barwione w sposób odbiegający od zasad niniejszego rozporządzenia, stosownie do umowy zawartej z odbiorcą zagranicznym.
2.
Artykuły żywności, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzone do obrotu w kraju jedynie w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej udzielonej każdorazowo w odniesieniu do ściśle określonej ilości danego artykułu żywności.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do artykułów żywności sprowadzanych z zagranicy, a barwionych w sposób odbiegający od zasad niniejszego rozporządzenia.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r. o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku (Dz. U. z 1930 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 62, poz. 493, z 1936 r. Nr 67, poz. 490, z 1938 r. Nr 26, poz. 239, z 1939 r. Nr 63, poz. 421, z 1949 r. Nr 40, poz. 288 oraz z 1953 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 40, poz. 178) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule skreśla się wyrazy "artykułów żywności i";
2)
skreśla się §§ 1-5 i 7;
3)
w § 6:
a)
zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Barwnikami nieszkodliwymi dla zdrowia przeznaczonymi do barwienia przedmiotów użytku są",
b)
w lit. B skreśla się pkt 2 i 27;
4)
w § 14 skreśla się wyrazy "artykułów żywności i".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.