Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.842 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  102.  [Wszczęcie przymusowej restrukturyzacji w przypadku instytucji będącej podmiotem zależnym, finansową spółką holdingową lub spółką dominującą]
1.  Fundusz może podjąć decyzję:
1) o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec instytucji finansowej, o której mowa w art. 64 pkt 2 lit. b, w przypadku gdy przesłanki wskazane w art. 101 ust. 7 są spełnione zarówno dla tej instytucji, jak i podmiotu dominującego;
2) o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec podmiotu, o którym mowa w art. 64 pkt 2 lit. c i d, w przypadku gdy przesłanki wskazane w art. 101 ust. 7 są spełnione zarówno w odniesieniu do tych podmiotów, jak i wobec co najmniej jednego podmiotu zależnego będącego instytucją lub bankiem, a jeżeli podmiot zależny ma siedzibę na terytorium państwa trzeciego - w przypadku gdy właściwy organ państwa trzeciego uznał, że zostały spełnione przesłanki wszczęcia przymusowej restrukturyzacji określone we właściwych przepisach tego państwa.
2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 101 ust. 12 stosuje się.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli podmiot krajowy jest podmiotem zależnym finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej kontrolowanym pośrednio lub bezpośrednio przez pośrednią finansową spółkę holdingową, Fundusz podejmuje decyzję w odniesieniu do tej pośredniej finansowej spółki holdingowej.
4.  Jeżeli w odniesieniu do podmiotu, o którym mowa w art. 64 pkt 2 lit. c i d, nie są spełnione przesłanki wskazane w art. 101 ust. 7, Fundusz może podjąć decyzję w odniesieniu do tego podmiotu, jeżeli przesłanki te są spełnione wobec co najmniej jednego podmiotu zależnego będącego instytucją lub bankiem, a ze względu na prawa majątkowe i zobowiązania takiego podmiotu jego upadłość stanowiłaby zagrożenie dla innych instytucji, banków lub dla całej grupy lub przymusowa restrukturyzacja podmiotu, o którym mowa w art. 64 pkt 2 lit. c i d, jest konieczna dla przymusowej restrukturyzacji podmiotu zależnego będącego instytucją lub całej grupy. Przepisy art. 101 ust. 12 stosuje się.
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 4, Fundusz i właściwy organ przymusowej restrukturyzacji podmiotu zależnego będącego instytucją mogą uzgodnić, że na potrzeby badania spełnienia przesłanek wskazanych w art. 101 ust. 7 nie uwzględnia się przeniesienia kapitału i strat między podmiotami grupy, w tym umorzenia lub konwersji zobowiązań.