[Przeliczenie kwot w euro na złote] - Art. 340. - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa... - Dz.U.2022.2253 t.j. - OpenLEX

Art. 340. - [Przeliczenie kwot w euro na złote] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2253 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  340.  [Przeliczenie kwot w euro na złote]

W przypadkach określonych w art. 335, art. 336 i art. 337a kwoty w euro przelicza się na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wydanie decyzji o nałożeniu kary pieniężnej.