[Składki na przymusową restrukturyzację] - Art. 295. - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz... - Dz.U.2022.793 t.j. - OpenLEX

Art. 295. - [Składki na przymusową restrukturyzację] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.793 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  295.  [Składki na przymusową restrukturyzację]
1. 
Przymusowa restrukturyzacja banków, firm inwestycyjnych i oddziałów banków zagranicznych finansowana jest przez te podmioty ze składek wnoszonych co najmniej raz w roku.
2. 
Składki, o których mowa w ust. 1, zasilają fundusz przymusowej restrukturyzacji banków.
3. 
Przymusowa restrukturyzacja kas finansowana jest przez kasy ze składek wnoszonych co najmniej raz w roku.
4. 
Składki, o których mowa w ust. 3, zasilają fundusz przymusowej restrukturyzacji kas.
5. 
(uchylony).
6. 
Kasa realizująca program postępowania naprawczego jest zwolniona z obowiązku wnoszenia składek, o których mowa w ust. 3, w okresie od dnia zatwierdzenia przekazanego programu postępowania naprawczego przez Komisję Nadzoru Finansowego do dnia zakończenia jego realizacji.
7. 
Z dniem spełnienia warunku gwarancji bank, oddział banku zagranicznego lub kasa są zwolnione z obowiązku wnoszenia składek, o których mowa odpowiednio w ust. 2 lub 4.
8. 
Podmiot w restrukturyzacji jest zwolniony z obowiązku wnoszenia składek, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 3.