[Przeznaczenie większych środków Funduszu na pokrycie strat podmiotu w restrukturyzacji lub na objęcie jego praw udziałowych] -... - Dz.U.2022.2253 t.j. - OpenLEX

Art. 277. - [Przeznaczenie większych środków Funduszu na pokrycie strat podmiotu w restrukturyzacji lub na objęcie jego praw udziałowych] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2253 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  277.  [Przeznaczenie większych środków Funduszu na pokrycie strat podmiotu w restrukturyzacji lub na objęcie jego praw udziałowych]

Fundusz może przeznaczyć środki funduszy, o których mowa w art. 273, na pokrycie strat podmiotu w restrukturyzacji lub objęcie praw udziałowych podmiotu w restrukturyzacji w celu odtworzenia jego funduszy własnych w wysokości przekraczającej poziom, o którym mowa w art. 274 pkt 2, jeżeli wszystkie niezabezpieczone zobowiązania podlegające umorzeniu lub konwersji inne niż środki objęte ochroną gwarancyjną zostały umorzone lub skonwertowane. W celu finansowania tych wydatków Fundusz może zaciągać pożyczki od podmiotów trzecich lub przeznaczyć na ich pokrycie środki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji odpowiednio banków i firm inwestycyjnych albo kas.