[Źródła finansowania Funduszu] - Art. 270. - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa... - Dz.U.2022.2253 t.j. - OpenLEX

Art. 270. - [Źródła finansowania Funduszu] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2253 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  270.  [Źródła finansowania Funduszu]
1. 
Źródłami finansowania Funduszu są:
1)
składki, o których mowa w art. 286 ust. 1, wnoszone przez podmioty objęte systemem gwarantowania oraz składki, o których mowa w art. 295 ust. 1 i 3, wnoszone przez podmioty krajowe i oddziały banków zagranicznych;
2)
składki nadzwyczajne, o których mowa w art. 291 ust. 1, art. 292 ust. 1, art. 299 ust. 1 i art. 300 ust. 1;
3)
wpływy z aktywów finansowych Funduszu, w tym z pożyczek i gwarancji udzielanych przez Fundusz;
4)
środki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej;
5)
środki z dotacji, udzielonych na wniosek Funduszu, z budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
6)
środki z kredytu krótkoterminowego udzielonego przez Narodowy Bank Polski zgodnie z art. 306;
7)
środki z pożyczek udzielonych z budżetu państwa;
8)
środki uzyskane z zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji;
9)
środki uzyskane z pożyczek udzielonych przez oficjalnie uznane systemy gwarantowania depozytów i podmioty zarządzające funduszami przymusowej restrukturyzacji z państw członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska na podstawie zawartych umów;
10)
środki, o których mowa w art. 236-238;
11)
środki uzyskane w wyniku zaspokojenia roszczeń Funduszu z tytułu wypłaty środków gwarantowanych i wsparcia udzielanego podmiotowi przejmującemu, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 3a;
12)
inne wpływy uzyskane przez Fundusz.
2. 
Fundusz może emitować obligacje na zasadach i w trybie określonych w rozdziale 7 albo na podstawie odrębnych ustaw.