[Wsparcie udzielane podmiotom przejmującym bank na cele związane z jego restrukturyzacją] - Art. 268a. - Bankowy Fundusz... - Dz.U.2022.2253 t.j. - OpenLEX

Art. 268a. - [Wsparcie udzielane podmiotom przejmującym bank na cele związane z jego restrukturyzacją] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2253 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  268a.  [Wsparcie udzielane podmiotom przejmującym bank na cele związane z jego restrukturyzacją]
1. 
Realizując zadania, o których mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1, Fundusz może udzielać wsparcia na rzecz działalności banku, w związku z jego restrukturyzacją, podmiotom przejmującym bank.
2. 
Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić poprzez:
1)
objęcie akcji banku przejmującego;
2)
udzielenie pożyczki lub gwarancji;
3)
udzielenie gwarancji całkowitego lub częściowego pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi prawami majątkowymi lub przejmowanymi zobowiązaniami;
4)
udzielenie dotacji na pokrycie różnicy między wartością przejmowanych praw majątkowych i przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na rachunkach deponentów banku przejmowanego do wysokości przejmowanych zobowiązań z tytułu tych środków, pomniejszonych o przewidywane kwoty zaspokojenia roszczeń Funduszu z tytułu wypłaty środków gwarantowanych w postępowaniu upadłościowym w przypadku, gdyby na dzień przejęcia sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości przejmowanego banku.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przepisu art. 25 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe nie stosuje się.