[Ustalenie kwoty umarzanych lub konwertowanych zobowiązań; kolejność dokonywania umorzenia lub konwersji] - Art. 209. - Bankowy... - Dz.U.2022.2253 t.j. - OpenLEX

Art. 209. - [Ustalenie kwoty umarzanych lub konwertowanych zobowiązań; kolejność dokonywania umorzenia lub konwersji] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2253 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  209.  [Ustalenie kwoty umarzanych lub konwertowanych zobowiązań; kolejność dokonywania umorzenia lub konwersji]
1. 
Kwotę umarzanych lub konwertowanych zobowiązań ustala się jako różnicę sumy kwot ustalonych zgodnie z art. 202 ust. 1 i strat pokrytych zgodnie z art. 203.
2. 
Zobowiązania w kwocie, o której mowa w ust. 1, podlegają umorzeniu do wysokości strat niepokrytych zgodnie z art. 203, a w pozostałej kwocie - konwersji na prawa udziałowe.
3. 
Umorzenia i konwersji dokonuje się w następującej kolejności:
1)
instrumenty kapitałowe lub zobowiązania kwalifikowalne zgodnie z kolejnością określoną w art. 72 ust. 1;
2)
pozostałe zobowiązania kwalifikowalne, jeżeli kwota umorzenia lub konwersji wierzytelności, o których mowa w pkt 1, jest mniejsza niż konieczna kwota umorzenia lub konwersji;
3)
pozostałe zobowiązania, jeżeli kwota umorzenia lub konwersji wierzytelności, o których mowa w pkt 1 i 2, jest niższa niż konieczna kwota umorzenia lub konwersji.
4. 
Umorzenia lub konwersji zobowiązań, o których mowa w ust. 3 pkt 3, dokonuje się w kolejności odwrotnej do kolejności zaspokajania należności, o której mowa w art. 440 ustawy - Prawo upadłościowe.
5. 
Fundusz dokonuje umorzenia lub konwersji zobowiązań zgodnie z kolejnością określoną w ust. 3, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 206 ust. 3.