[Emisja instrumentów finansowych przewidujących redukcję kwoty zobowiązania lub konwersję zobowiązania na prawa udziałowe] -... - Dz.U.2022.2253 t.j. - OpenLEX

Art. 205. - [Emisja instrumentów finansowych przewidujących redukcję kwoty zobowiązania lub konwersję zobowiązania na prawa udziałowe] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2253 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  205.  [Emisja instrumentów finansowych przewidujących redukcję kwoty zobowiązania lub konwersję zobowiązania na prawa udziałowe]
1. 
W przypadku gdy podmiot w restrukturyzacji wyemitował instrumenty finansowe, które przewidują redukcję kwoty zobowiązania lub konwersję zobowiązania na prawa udziałowe lub inne pozycje funduszy własnych w przypadku zdarzenia powiązanego z sytuacją finansową, wypłacalnością, pozycją kapitałową lub poziomem funduszy własnych, zobowiązanie takie umarza się lub konwertuje zgodnie z warunkami emisji, przed dokonaniem umorzenia lub konwersji pozostałych zobowiązań, o których mowa w art. 209 ust. 3 pkt 3.
2. 
Instrumenty, których warunki emisji przewidywały ich umorzenie lub konwersję na kapitał w przypadku pogorszenia się sytuacji podmiotu, podlegają umorzeniu lub konwersji w pierwszej kolejności.
3. 
Wobec praw udziałowych powstałych w wyniku konwersji oraz instrumentów, które nie podlegały umorzeniu lub konwersji w pełnej kwocie, Fundusz może zastosować umorzenie lub konwersję zobowiązań.