[Wymogi stosowane wobec instytucji pomostowej utworzonej w szczególnych warunkach] - Art. 186. - Bankowy Fundusz Gwarancyjny,... - Dz.U.2022.2253 t.j. - OpenLEX

Art. 186. - [Wymogi stosowane wobec instytucji pomostowej utworzonej w szczególnych warunkach] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2253 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  186.  [Wymogi stosowane wobec instytucji pomostowej utworzonej w szczególnych warunkach]

Po upływie okresu, o którym mowa w art. 185 ust. 3, jednak nie dłużej niż po upływie roku od dnia rozpoczęcia działalności, o której mowa w art. 188 ust. 1, przez instytucję pomostową utworzoną na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 185 ust. 1, do instytucji tej mają zastosowanie wymogi określone w przepisach rozporządzenia nr 575/2013, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze makroostrożnościowym.