[Zastępca administratora podmiotu w restrukturyzacji] - Art. 154a. - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania... - Dz.U.2022.2253 t.j. - OpenLEX

Art. 154a. - [Zastępca administratora podmiotu w restrukturyzacji] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2253 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  154a.  [Zastępca administratora podmiotu w restrukturyzacji]
1. 
Fundusz może, w drodze decyzji, ustanowić zastępcę administratora podmiotu w restrukturyzacji. Przepisy art. 153 ust. 1a-11 stosuje się odpowiednio.
2. 
Zastępcy administratora przysługują wskazane w decyzji o jego ustanowieniu uprawnienia określone w art. 154 ust. 1 i 2. Przepis art. 154 ust. 3 stosuje się odpowiednio.