[Zmiana warunków umowy, której stroną jest podmiot w restrukturyzacji] - Art. 150. - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system... - Dz.U.2022.2253 t.j. - OpenLEX

Art. 150. - [Zmiana warunków umowy, której stroną jest podmiot w restrukturyzacji] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2253 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  150.  [Zmiana warunków umowy, której stroną jest podmiot w restrukturyzacji]
1. 
Fundusz może, w drodze decyzji, dokonać zmiany warunków umowy, której stroną jest podmiot w restrukturyzacji, w tym dokonać rozliczenia umowy, przeniesienia praw lub zobowiązań z umowy na osobę trzecią lub wstąpić w miejsce strony umowy.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do umów:
1)
o uczestnictwo w systemie płatności lub systemie rozrachunku;
2)
zawieranych w związku z uczestnictwem w systemie płatności lub systemie rozrachunku;
3)
związanych z udzieleniem gwarancji Skarbu Państwa, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 618 i 1692);
4)
zawartych z Narodowym Bankiem Polskim, bankiem centralnym innego państwa członkowskiego w rozumieniu przepisów ustawy o ostateczności rozrachunku lub Europejskim Bankiem Centralnym.