[Zawieszenie wykonania wymagalnych zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji] - Art. 144. - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system... - Dz.U.2022.2253 t.j. - OpenLEX

Art. 144. - [Zawieszenie wykonania wymagalnych zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2253 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  144.  [Zawieszenie wykonania wymagalnych zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji]
1. 
Fundusz może zawiesić wykonanie wymagalnych zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji na okres nie dłuższy niż do końca dnia roboczego następującego po dniu publikacji decyzji Funduszu o zawieszeniu wykonania zobowiązań.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w stosunku do zobowiązań:
1)
wobec deponentów - z tytułu środków gwarantowanych;
2)
wobec inwestorów - z tytułu środków objętych ochroną w ramach systemu rekompensat;
3)
z tytułu uczestnictwa w systemie płatności lub systemie rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy o ostateczności rozrachunku, w tym wobec podmiotu prowadzącego ten system;
4)
wobec CCP;
5)
wobec Narodowego Banku Polskiego, banku centralnego innego państwa członkowskiego w rozumieniu przepisów ustawy o ostateczności rozrachunku lub Europejskiego Banku Centralnego.
3. 
Fundusz, podejmując decyzję, o której mowa w ust. 1, uwzględnia jej wpływ na funkcjonowanie rynku finansowego.
4. 
W przypadku gdy termin wykonania zobowiązania przypada w okresie zawieszenia, zobowiązanie staje się wymagalne w dniu roboczym następującym po okresie zawieszenia.
5. 
W przypadku gdy wykonanie zobowiązania podmiotu w restrukturyzacji z umowy lub innego stosunku prawnego zostało zawieszone na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1, wykonanie zobowiązania z tej umowy lub z tego stosunku prawnego przez pozostałe strony ulega zawieszeniu na taki sam okres.