§ 6. - Badanie czytelności ulotki. - Dz.U.2010.84.551 - OpenLEX

§ 6. - Badanie czytelności ulotki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.84.551

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2010 r.
§  6.
W przypadku procedury określonej w art. 18a i 19 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, badanie czytelności ulotki wykonuje się w jednym z języków zainteresowanych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.