Badania strażaka powracającego do kraju z delegowania do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej oraz... - Dz.U.2020.394 - OpenLEX

Badania strażaka powracającego do kraju z delegowania do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej oraz kierowanie go na turnus leczniczo-profilaktyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.394

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie badań strażaka powracającego do kraju z delegowania do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej oraz kierowania go na turnus leczniczo-profilaktyczny

Na podstawie art. 49i ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, 1635, 1726 i 2020) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
organ właściwy do kierowania strażaka delegowanego do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej, o której mowa w art. 49b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "ustawą", po powrocie do kraju, na badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w art. 49i ust. 1 ustawy, zwane dalej "badaniami";
2)
zakres badań;
3)
podmiot właściwy do przeprowadzania badań;
4)
rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu badań;
5)
tryb kierowania strażaka delegowanego do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej, o której mowa w art. 49b ust. 1 pkt 1 ustawy, zwanego dalej "strażakiem", wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny, zwany dalej "turnusem";
6)
podmiot kierujący na turnus;
7)
ramowy program turnusu;
8)
podmiot prowadzący turnus;
9)
rodzaje i wzory dokumentów wystawianych w związku z kierowaniem na turnus.
Strażaka na badania kieruje, po powrocie do kraju, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę.
Zakres badań jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Badania przeprowadzają jednostki organizacyjne podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175), albo inne podmioty lecznicze wykonujące zadania służby medycyny pracy na podstawie umowy zawartej z jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę.
1. 
Badanie psychologiczne kończy się wydaniem przez psychologa informacji z badania psychologicznego.
2. 
Wzór informacji z badania psychologicznego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Badania kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego.
2. 
Wzór orzeczenia lekarskiego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Strażak, który zgodnie ze wskazaniami lekarza zawartymi w orzeczeniu lekarskim może być skierowany na turnus, składa wniosek o skierowanie na turnus do przełożonego uprawnionego do powołania lub mianowania. Strażak pełniący służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej składa wniosek o skierowanie na turnus do kierownika komórki organizacyjnej, w której pełni służbę.
2. 
Wniosek o skierowanie na turnus jest przekazywany drogą służbową do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
3. 
Do wniosku o skierowanie na turnus dołącza się orzeczenie lekarskie oraz informację z badania psychologicznego.
4. 
Wzór wniosku o skierowanie na turnus jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
1. 
Strażaka na turnus kieruje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
2. 
Wzór skierowania na turnus jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
1. 
Turnusy są prowadzone w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.
2. 
Ramowy program turnusu jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH, KTÓRYM PODLEGA STRAŻAK POWRACAJĄCY DO KRAJU Z DELEGOWANIA DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICĄ PAŃSTWA W GRUPIE RATOWNICZEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 49B UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1.
Ogólne badania lekarskie.
2.
Badania diagnostyczne i laboratoryjne bezpośrednio po powrocie do kraju:
1)
EKG spoczynkowe;
2)
RTG klatki piersiowej;
3)
badania morfologiczne krwi z rozmazem i poziomem płytek krwi;
4)
OB;
5)
CRP;
6)
badania biochemiczne krwi z uwzględnieniem poziomu: bilirubiny, kreatyniny, glukozy na czczo, aktywności ALAT, ASPAT i GGTP oraz jonogramu;
7)
badanie ogólne moczu, w tym badania na obecność substancji psychoaktywnych.
3.
Inne badania, jeżeli lekarz prowadzący uzna takie badania za niezbędne.
4.
Badania laboratoryjne po 30 dniach po powrocie do kraju - w przypadku gdy podczas delegowania strażak miał kontakt z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym:
1)
anty-HCV;
2)
anty-HIV.
5.
Badanie psychologiczne bezpośrednio po powrocie do kraju - określenie poziomu funkcjonowania strażaka w odniesieniu do doświadczeń z okresu delegowania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, występowania cech zaburzeń stresowych (ASD, PTSD).
6.
Badanie psychologiczne po 30 dniach po powrocie do kraju - w przypadku gdy w pierwszym badaniu stwierdzono symptomy lub zaburzenia w funkcjonowaniu strażaka.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

INFORMACJA Z BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKIE

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

WNIOSEK O SKIEROWANIE NA TURNUS LECZNICZO-PROFILAKTYCZNY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

SKIEROWANIE NA TURNUS LECZNICZO-PROFILAKTYCZNY

grafika

Załącznik

INFORMACJA DLA LEKARZA SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY*

ZAŁĄCZNIK Nr  6

RAMOWY PROGRAM TURNUSU LECZNICZO-PROFILAKTYCZNEGO

1.
W ramach turnusu leczniczo-profilaktycznego przeprowadza się:
1)
badanie lekarskie;
2)
wywiad psychologiczny;
3)
wywiad z fizjoterapeutą;
4)
zajęcia psychologiczne, które obejmują co najmniej 10 sesji relaksacyjnych trwających po 45 minut każda oraz konsultację psychologiczną (rozmowa i wsparcie psychologiczne);
5)
zajęcia rehabilitacyjne, które obejmują 30 zabiegów fizjoterapeutycznych zleconych przez lekarza;
6)
zajęcia rekreacyjne w wymiarze 10 godzin w ciągu turnusu leczniczo-profilaktycznego;
7)
zajęcia o charakterze edukacyjnym poświęcone zagadnieniom z zakresu psychoprofilaktyki, w tym relaksacji i odpoczynku, przeciwdziałania skutkom stresu, zdrowej diety, korzyści płynących z oddziaływań fizjoprofilaktycznych i balneoklimatologicznych, które obejmują 4 sesje trwające po 45 minut każda.
2.
Zajęcia są prowadzone w trybie indywidualnym.
3.
Zajęcia realizują w szczególności: psychologowie, lekarze, fizjoterapeuci, dietetycy.
4.
Przy doborze zajęć rekreacyjnych i zabiegów fizjoterapeutycznych (rehabilitacyjnych) uwzględnia się stan zdrowia i możliwości psychofizyczne oraz potrzeby uczestnika turnusu.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).