Badania psychologiczne osób powoływanych do czynnej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.632

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 44a ust. 12 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
tryb odwoływania się od orzeczeń psychologicznych;
2)
tryb kontroli wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych oraz wydawania orzeczeń psychologicznych;
3)
sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi;
4)
wzór orzeczenia psychologicznego, z wyjątkiem wzoru orzeczenia dotyczącego badań kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:
1)
o pracowni psychologicznej bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć wojskową pracownię psychologiczną, regionalną wojskową pracownię psychologiczną lub Centralną Wojskową Pracownię Psychologiczną;
2)
o podmiocie kierującym na badanie psychologiczne, należy przez to rozumieć wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcę jednostki wojskowej;
3)
o dokumentacji badań psychologicznych, należy przez to rozumieć:
a)
dokumentację indywidualną, którą stanowią:
skierowanie na badanie psychologiczne, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
karta badania psychologicznego, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wraz z wypełnionymi w trakcie badania formularzami i kwestionariuszami testów psychologicznych, stanowiącymi jej integralną część,
orzeczenie psychologiczne, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
odwołanie od orzeczenia psychologicznego, w przypadku jego wniesienia,
b)
dokumentację zbiorczą, którą stanowi rejestr osób badanych.
1. 
Psycholog na podstawie wyników badania wydaje orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak lub istnienie przeciwwskazań do:
1)
pełnienia czynnej służby wojskowej na stanowisku wymagającym szczególnych predyspozycji psychofizycznych - w stosunku do osoby powoływanej do czynnej służby wojskowej oraz żołnierza rezerwy, który złożył wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
2)
dalszego pełnienia czynnej służby wojskowej lub do pełnienia czynnej służby wojskowej na stanowisku wymagającym szczególnych predyspozycji psychofizycznych - w stosunku do żołnierza w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierza wykonującego obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
2. 
Orzeczenie psychologiczne wystawia się z dwiema kopiami:
1)
oryginał otrzymuje osoba badana, o której mowa w art. 44a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
jedną kopię otrzymuje podmiot kierujący na badanie psychologiczne;
3)
drugą kopię przechowuje się w pracowni psychologicznej, w której przeprowadzono badanie psychologiczne.
3. 
Osoba badana potwierdza odbiór orzeczenia psychologicznego na drugiej kopii.
1. 
Od orzeczenia psychologicznego osoba badana lub podmiot kierujący na badanie psychologiczne może wnieść odwołanie w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, za pośrednictwem pracowni psychologicznej, która wydała to orzeczenie, do:
1)
właściwej ze względu na zasięg działania regionalnej wojskowej pracowni psychologicznej - w przypadku odwołania od orzeczenia psychologicznego wydanego przez wojskową pracownię psychologiczną;
2)
Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej - w przypadku odwołania od orzeczenia psychologicznego wydanego przez regionalną wojskową pracownię psychologiczną.
2. 
Pracownia psychologiczna, za pośrednictwem której jest wnoszone odwołanie, przekazuje odwołanie wraz z kopią indywidualnej dokumentacji psychologicznej, odpowiednio do pracowni psychologicznej, właściwej do rozpatrzenia odwołania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Oryginał indywidualnej dokumentacji psychologicznej pozostaje i jest przechowywany w pracowni, która wydała przedmiotowe orzeczenie.
3. 
Orzeczenie psychologiczne wydaje się w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania w trybie odwoławczym, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania, odpowiednio przez pracownię psychologiczną, właściwą do rozpatrzenia odwołania.
4. 
Badanie w trybie odwoławczym obejmuje:
1)
przeprowadzenie badania w pracowni, o której mowa w ust. 1;
2)
analizę kopii indywidualnej dokumentacji psychologicznej.
5. 
Orzeczenie psychologiczne wydane:
1)
zgodnie z § 3 ust. 1, jeżeli osoba badana lub podmiot kierujący na badanie psychologiczne nie wniosły w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia odwołania od jego treści, jest ostateczne;
2)
w trybie odwołania jest ostateczne.
1. 
W przypadku wydania orzeczenia psychologicznego stwierdzającego istnienie przeciwwskazań psychologicznych do:
1)
pełnienia czynnej służby wojskowej na stanowisku wymagającym szczególnych predyspozycji psychofizycznych,
2)
dalszego pełnienia czynnej służby wojskowej lub do pełnienia czynnej służby wojskowej na stanowisku wymagającym szczególnych predyspozycji psychofizycznych

- ponowne badanie psychologiczne może być przeprowadzone po upływie roku od daty wydania ostatecznego orzeczenia psychologicznego.

2. 
Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych u osoby powoływanej do pełnienia czynnej służby wojskowej lub wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych jest ważne rok od daty wydania.
Kontrolę nad wykonywaniem i dokumentowaniem badań psychologicznych oraz wydawaniem orzeczeń psychologicznych sprawują:
1)
regionalne wojskowe pracownie psychologiczne właściwe ze względu na zasięg działań - w stosunku do wojskowych pracowni psychologicznych,
2)
Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna - w stosunku do regionalnych wojskowych pracowni psychologicznych i wojskowych pracowni psychologicznych

- zwane dalej "podmiotem kontrolującym".

1. 
Podmiot kontrolujący, na 3 dni przed dniem przystąpienia do czynności kontrolnych, powiadamia kierownika kontrolowanej pracowni psychologicznej o przedmiocie, zakresie i czasie trwania kontroli.
2. 
Kontrolę przeprowadza psycholog posiadający pisemne upoważnienie podmiotu kontrolującego.
1. 
Wyniki przeprowadzonej kontroli podmiot kontrolujący przedstawia kontrolowanej pracowni psychologicznej w protokole kontroli.
2. 
Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego, stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski i zalecenia pokontrolne.
3. 
Protokół kontroli podpisuje psycholog, o którym mowa w § 7 ust. 2, oraz kierownik kontrolowanej pracowni psychologicznej.
4. 
Po podpisaniu protokołu kontroli kierownik kontrolowanej pracowni psychologicznej może złożyć w postaci papierowej, w terminie 7 dni, do podmiotu kontrolującego, zastrzeżenia do wyników przeprowadzonej kontroli.
1. 
Dokumentację badań psychologicznych, o której mowa w § 2 pkt 3, przechowuje się w warunkach organizacyjnych i technicznych uniemożliwiających dostęp osób nieupoważnionych oraz zapewniających jej ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem oraz w sposób zgodny z przepisami wydanymi na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195).
2. 
Dokumentację badań psychologicznych przechowuje się w pracowniach psychologicznych przez okres 20 lat, licząc od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie tego okresu dokumenty są komisyjnie niszczone.
3. 
W przypadku niszczenia dokumentacji badań psychologicznych sporządza się protokół, który zawiera:
1)
wykaz numerów ewidencyjnych niszczonych kart badań psychologicznych oraz imiona i nazwiska osób, których te karty dotyczą;
2)
listę osób wchodzących w skład komisji odpowiadającej za zniszczenie dokumentacji badań psychologicznych wraz z ich podpisami.
4. 
Protokoły zniszczenia przechowuje się w pracowniach psychologicznych przez okres 5 lat, licząc od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym dokonano zniszczenia.
5. 
W przypadku gdy pracownia psychologiczna trwale zaprzestaje działalności, dokumentacja badań psychologicznych jest przekazywana do następcy prawnego lub do właściwego państwowego archiwum wyodrębnionego organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i przez niego nadzorowanych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446 oraz z 2016 r. poz. 352).
1. 
Badania psychologiczne rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów.
2. 
Orzeczenia psychologiczne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów przez psychologów wojskowych pracowni psychologicznych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują ważność.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

.........................................................................................................................

(pieczęć jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych (miejscowość, data)

Rzeczypospolitej Polskiej)

SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE

Działając na podstawie art. 44a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.), kieruję na

badanie psychologiczne

Pana/Panią .........................................................................................................................................................,

nr PESEL ..........................................................................................................................................................,

zam. ....................................................................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

do .......................................................................................................................................................................

(nazwa wojskowej pracowni psychologicznej, adres)

w terminie ..........................................................................................................................................................

(data i godzina stawienia się do wojskowej pracowni psychologicznej)

w celu wydania orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań

psychologicznych albo istnienie przeciwwskazań psychologicznych do:

- pełnienia czynnej służby wojskowej na stanowisku wymagającym szczególnych predyspozycji

psychofizycznych - w stosunku do osoby powoływanej do czynnej służby wojskowej*) oraz

żołnierza rezerwy, który złożył wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w

ramach Narodowych Sił Rezerwowych*)

- dalszego pełnienia czynnej służby wojskowej lub do pełnienia czynnej służby wojskowej na

stanowisku wymagającym szczególnych predyspozycji psychofizycznych - w stosunku do

żołnierza w czynnej służbie wojskowej*) oraz żołnierza wykonującego obowiązki w ramach

Narodowych Sił Rezerwowych, pełnienia czynnej służby wojskowej*)

....................................................................................................................................................................

(określić stanowisko (funkcję), jeżeli wymaga szczególnych predyspozycji psychofizycznych)

......................................................................................

(podpis i pieczęć imienna kierownika jednostki

 organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej)

___________________

*) Niewłaściwe skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Nr karty ................................................

......................................................... .......................................................

......................................................... ........................................................

(nazwa pracowni psychologicznej) (nazwa podmiotu kierującego na badanie psychologiczne:

właściwy komendant WKU lub dowódca JW)

KARTA BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO

............................................

(data badania)

Imię ............................................... Nazwisko ................................................

Data i miejsce urodzenia ......................................................................................

Nr PESEL ...........................................................................................................

Wykształcenie ......................................................................................................

Adres zamieszkania ................................................................................................

........................................................................................................................

Kandydat(ka) do ...................................................................................................

ORZECZENIE PSYCHOLOGA

Stwierdzam brak/istnienie*) przeciwwskazań psychologicznych do:

........................................................................................................................

(wpisać cel badania zgodny ze skierowaniem)

ORYGINAŁ ORZECZENIA OTRZYMAŁEM(-ŁAM)

...............................................................................................

(data) (podpis osoby badanej)

______________________

*) Niewłaściwe skreślić.

1. DANE Z WYWIADU PSYCHOLOGICZNEGO (np.: przebyte choroby, urazy, wypadki,

uzależnienia, przebieg nauki szkolnej, funkcjonowanie społeczne, zawodowe, sytuacja

rodzinna, niepowodzenia zawodowe i osobiste, kryzysy życiowe, posiadane uprawnienia

zainteresowania, motywacja wyboru służby wojskowej)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

2. DANE Z OBSERWACJI W TRAKCIE BADANIA I OPIS KONTAKTU (np.:

adekwatność zachowania i wyglądu, nastrój, kontakt wzrokowo-werbalny, tempo pracy,

stosunek do badań, inne obserwacje)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

3. CECHY OSOBOWOŚCI I DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA (czynniki temperamentalne,

dojrzałość emocjonalna, ocena sprawności funkcjonowania w sytuacjach trudnych

i stresowych1) ocena sposobu działanie2) i ocena podejmowania decyzji w sytuacjach

zagrożenia3))

Nazwa testu
Czynniki
Wynik surowy
Wynik przeliczony
Nazwa testu
Czynniki
Wynik surowy
Wynik przeliczony
Nazwa testu
Czynniki
Wynik surowy
Wynik przeliczony

Uwagi:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

1), 2), 3) - w przypadku służby wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

4. SPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA

Lp.Nazwa testuWynik surowyWynik przeliczony

Uwagi:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

5. SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNA

Nazwa aparatuUstawienieWynik surowyOcena stenowaUwagi

Uwagi:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Uzasadnienie treści orzeczenia:

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 ....................................................................

 (pieczątka i podpis psychologa prowadzącego badanie)

Do karty badania dołączono .... (podać liczbę) wypełnionych w trakcie badania formularzy i kwestionariuszy

testów psychologicznych, które stanowią jej integralną część.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

....................................................................................................................................

(pieczęć wojskowej pracowni psychologicznej)(miejscowość, data)

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE NR .......

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań psychologicznych, wykonanych na podstawie

art. 44a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.)

u Pana/Pani ...............................................................................................................................................................,

(imię i nazwisko)

nr PESEL ..................................................................................................................................................................,

zam. ............................................................................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

stwierdzam:

1) brak przeciwwskazań psychologicznych: do pełnienia czynnej służby wojskowej na

stanowisku wymagającym szczególnych predyspozycji psychofizycznych*) / do dalszego

pełnienia czynnej służby wojskowej*) lub do pełnienia czynnej służby wojskowej na

stanowisku wymagającym szczególnych predyspozycji*) - w ramach czynnej służby

wojskowej*) lub Narodowych Sił Rezerwowych*)1)

2) istnienie przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia czynnej służby wojskowej na

stanowisku wymagającym szczególnych predyspozycji psychofizycznych*) / do dalszego

pełnienia czynnej służby wojskowej*) lub do pełnienia czynnej służby wojskowej na

stanowisku wymagającym szczególnych predyspozycji*) - w ramach czynnej służby

wojskowej*) lub Narodowych Sił Rezerwowych*)2)

....................................................................................................................................................................

(określić stanowisko (funkcję), jeżeli wymaga szczególnych predyspozycji psychofizycznych)

 .........................................................................

(podpis i pieczęć psychologa)

______________________

*) Niewłaściwe skreślić.

POUCZENIE3)

Od orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie do ..........................................................................

z siedzibą w ............................................................. za pośrednictwem pracowni psychologicznej, która

wydała orzeczenie psychologiczne, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

__________________________________________________________________________________

1) Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych u osoby powoływanej do pełnienia czynnej służby

wojskowej lub wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych jest ważne rok od daty wydania.

2) W przypadku wydania orzeczenia psychologicznego stwierdzającego istnienie przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia czynnej

służby wojskowej lub wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych ponowne badanie psychologiczne może być

przeprowadzone po upływie roku od daty wydania ostatniego orzeczenia psychologicznego.

3) Pouczenie nie dotyczy orzeczenia wydanego w trybie odwoławczym, które jest ostateczne.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej (Dz. U. poz. 1215), które utraciło moc z dniem 2 lutego 2016 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 773).