Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2323

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Na podstawie art. 33a ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 oraz z 2015 r. poz. 1505) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres oraz tryb przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wpis lub posiadająca wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
2) jednostki o wyższym poziomie referencyjnym, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, zwanej dalej "ustawą";
3) maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne;
4) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy;
5) wzory druków orzeczeń lekarskiego i psychologicznego.
§  2. 
1.  Badanie lekarskie obejmuje:
1) ogólne badanie stanu zdrowia, w tym ocenę narządu słuchu i równowagi, układu krążenia, układu ruchu i układu nerwowego;
2) badania specjalistyczne:
a) okulistyczne, w zakresie oceny stanu narządu wzroku, przeprowadzane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15l ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.),
b) psychiatryczne, w zakresie zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 oraz z 2015 r. poz. 1916), oraz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;
3) inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze, w przypadku stwierdzenia przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badania lekarskiego, zwanego dalej "uprawnionym lekarzem", że są one niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
2.  Na badania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, kieruje uprawniony lekarz.
§  3.  Badanie psychologiczne obejmuje:
1) ocenę:
a) sprawności intelektualnej,
b) osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
c) poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej;
2) inne badania psychologiczne, w przypadku stwierdzenia przez psychologa uprawnionego do przeprowadzania badania psychologicznego, zwanego dalej "uprawnionym psychologiem", że są one niezbędne do prawidłowej oceny funkcjonowania psychologicznego osoby ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
§  4. 
1.  Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się na wniosek, o którym mowa w art. 32 pkt 3 albo w art. 33 ust. 1 ustawy, albo na podstawie skierowania, o którym mowa w art. 33a ust. 3 ustawy, po złożeniu przez osobę ubiegającą się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadającą taki wpis oświadczenia albo dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy.
2.  Uprawniony lekarz i uprawniony psycholog przeprowadzają badanie lekarskie i badanie psychologiczne po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.
§  5.  Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  6.  Wzór druku orzeczenia lekarskiego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  7.  Wzór druku orzeczenia psychologicznego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  8.  Jednostkami o wyższym poziomie referencyjnym, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy, są:
1) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi;
2) 2  (uchylony);
3) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie;
4) Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
§  9.  Maksymalne stawki opłat za badania lekarskie lub badania psychologiczne osoby ubiegającej się o wpis i osoby posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wynoszą 15% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym przeprowadzenie badania, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.).
§  10. 
1.  Postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego i psychologicznego wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przeprowadza się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. poz. 1715).
2.  Orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich wskazanych.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  4  

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKIE nr ..../........... (rok)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2  5  

WZÓR

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE nr ..../ ....... (rok)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE nr..../ (rok)

..............................................................................

(oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie psychologiczne)

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE nr.... / ......(rok)

Na podstawie art. 32 pkt 3 / art. 33 ust. 1 / art. 33a ust. 3*) w związku z art. 26 ust. 3 pkt 7

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

stwierdzam, że:

Pan/Pani

......................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL**) ...........................................................................................................................................

zamieszkały/zamieszkała

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

1) posiada zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej*);

2) nie posiada zdolności do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej*).

Termin następnego badania psychologicznego ......................................................

....................................................................................................................................
(miejscowość, data)(podpis i pieczęć uprawnionego psychologa)

Pouczenie:***)

1. Wnoszenie odwołania:

1) odwołanie od orzeczenia psychologicznego wnosi się na piśmie;

2) odwołanie przysługuje osobie ubiegającej się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

fizycznej lub posiadającej taki wpis, pracodawcy oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji

właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

3) odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za

pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi

są:

a) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy,

b) jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych i wyznaczonych przez

ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

c) podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej;

4) psycholog za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją

badań oraz oświadczeniem lub dokumentacją, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 22

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia

otrzymania odwołania.

5) badanie w trybie odwołania przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

2. Orzeczenie psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego

tożsamość.

***) Skreślić w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego w trybie odwoławczym.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2 § 8 pkt 2 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 marca 2020 r. (Dz.U.2020.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 marca 2020 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. poz. 1715), które utraciło moc z dniem 30 listopada 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505).
4 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 października 2019 r. (Dz.U.2019.2212) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 2019 r.
5 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 października 2019 r. (Dz.U.2019.2212) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 2019 r.