Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2323

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 marca 2020 r.
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres oraz tryb przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wpis lub posiadająca wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
2) jednostki o wyższym poziomie referencyjnym, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, zwanej dalej "ustawą";
3) maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne;
4) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy;
5) wzory druków orzeczeń lekarskiego i psychologicznego.