Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.160.1563

Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 2 września 2003 r.
w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 i Nr 238, poz. 2021 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zakres badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wydanie licencji, oraz zakres i częstotliwość przeprowadzania tych badań w odniesieniu do osób posiadających licencję;
2)
kwalifikacje oraz dodatkowe wymogi dotyczące lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań oraz wydawania orzeczeń, o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, zwanej dalej "ustawą";
3)
warunki i tryb:
a)
uzyskiwania i utraty przez lekarzy i psychologów uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych,
b)
odwoływania się od orzeczeń lekarskich,
c)
kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich;
4)
sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów;
5)
maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne.
1.
Badaniom lekarskim i psychologicznym, przeprowadzanym w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, podlegają:
1)
osoby ubiegające się o wydanie licencji detektywa;
2)
osoby posiadające licencję detektywa.
2.
Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.
1.
Badania lekarskie i psychologiczne osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przeprowadza się na wniosek tych osób.
2.
Badania osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, przeprowadza się co 3 lata, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Badania osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, przeprowadza się w okresach krótszych niż 3 lata:
1)
jeżeli w orzeczeniu lekarskim wydanym na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych i lekarskich wskazano krótszy termin następnego badania niż 3 lata;
2)
po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy;
3)
na wniosek pracodawcy lub organu wydającego licencję - w razie uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań.
4.
Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 3, składa się jednostce uprawnionej do przeprowadzenia badań.
Wskazanie w orzeczeniu lekarskim terminu następnego badania krótszego niż 3 lata wymaga uzasadnienia wpisanego do dokumentacji medycznej osoby badanej.
Do przeprowadzania badań lekarskich uprawniony jest lekarz, który łącznie spełnia następujące wymagania:
1)
posiada prawo wykonywania zawodu,
2)
posiada kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z 1997 r. Nr 60, poz. 375, z 1998 r. Nr 159, poz. 1057 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 451),
3)
nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu

- zwany dalej "uprawnionym lekarzem".

1.
Do przeprowadzania badań psychologicznych uprawniony jest psycholog, zwany dalej "uprawnionym psychologiem".
2.
W zakresie kwalifikacji oraz uzyskiwania i utraty uprawnień do przeprowadzania badań przez psychologa, o którym mowa w ust. 1, stosuje się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 898, z 2001 r. Nr 22, poz. 261 oraz z 2002 r. Nr 68, poz. 630).
Uprawniony lekarz traci swoje uprawnienia w razie:
1)
pozbawienia prawa wykonywania zawodu;
2)
zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
3)
ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych;
4)
zaprzestania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat - w razie niedopełnienia obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.2));
5)
pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
Badanie lekarskie obejmuje:
1)
badanie ogólne stanu zdrowia, obejmujące w szczególności ocenę układu krążenia i oddechowego oraz ocenę narządu ruchu;
2)
badania specjalistyczne: okulistyczne i psychiatryczne;
3)
inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze, zlecone przez uprawnionego lekarza.
1.
Badanie psychologiczne obejmuje ocenę poziomu umysłowego, ocenę osobowości ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz ocenę poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.
2.
Zakres badania psychologicznego może zostać poszerzony, jeżeli uprawniony psycholog uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny zdolności psychicznej osoby badanej.
3.
Po przeprowadzeniu badania uprawniony psycholog wydaje opinię na formularzu, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
1.
Po przeprowadzeniu badania ogólnego stanu zdrowia oraz na podstawie opinii uprawnionego psychologa i opinii lekarzy specjalistów, a także wyników badań pomocniczych, uprawniony lekarz wydaje orzeczenie lekarskie na formularzu, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.
Osoba badana otrzymuje pierwszy egzemplarz orzeczenia lekarskiego, co potwierdza własnoręcznym podpisem w dokumentacji medycznej.
3.
Opinię wydaną przez uprawnionego psychologa oraz opinie wydane przez lekarzy specjalistów i wyniki badań pomocniczych oraz drugi egzemplarz orzeczenia lekarskiego uprawniony lekarz dołącza do dokumentacji medycznej osoby badanej.
1.
W razie stwierdzenia w orzeczeniu lekarskim braku zdolności fizycznej i psychicznej do uzyskania licencji detektywa lub dalszego wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, uprawniony lekarz sporządza dodatkowy egzemplarz orzeczenia lekarskiego, który przekazuje listem poleconym, z zachowaniem poufności, komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji, zwanemu dalej "komendantem wojewódzkim Policji".
2.
O przyczynach uzasadniających wydanie orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, uprawniony lekarz informuje osobę badaną.
1.
Od orzeczenia lekarskiego przysługuje odwołanie.
2.
Odwołanie przysługuje odpowiednio osobie, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, oraz organowi wydającemu licencję, w rozumieniu przepisów ustawy.
3.
Osoba, o której mowa w ust. 2, wnosi odwołanie wraz z jego uzasadnieniem w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
4.
Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który wydał orzeczenie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji, zwanego dalej "podmiotem odwoławczym", który przeprowadza badania w trybie odwołania.
5.
Uprawniony lekarz, za pośrednictwem którego wnoszone jest odwołanie, przekazuje je, wraz z dokumentacją badania, do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
6.
Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne.
7.
Wzór orzeczenia, o którym mowa w ust. 6, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1.
Kontrole wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich przeprowadza wojewoda.
2.
Kontrolę przeprowadza odpowiednio uprawniony lekarz lub uprawniony psycholog, posiadający pisemne upoważnienie wojewody.
3.
Uprawniony lekarz oraz uprawniony psycholog, o których mowa w ust. 2, przekazują wojewodzie wyniki kontroli oraz przedstawiają odpowiednio wyniki kontroli uprawnionemu lekarzowi, którego czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w zakładzie opieki zdrowotnej - również kierownikowi tego zakładu albo uprawnionemu psychologowi, którego czynności były przedmiotem kontroli.
1.
Dokumentację dotyczącą badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich przechowuje się przez okres 20 lat.
2.
W sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją odnoszącą się do badań lekarskich, o której mowa w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania, oraz przepisy dotyczące rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.
Ustala się następujące maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne:
1)
opłata za badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w § 8 i 9, wynosi odpowiednio:
a)
badanie lekarskie - 120 zł,
b)
badanie psychologiczne - 240 zł;
2)
opłata za badania, o których mowa w § 12 ust. 4 - 280 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 845.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

OPINIA PSYCHOLOGA

(pieczątka podmiotu

wydającego opinię)

W wyniku badania psychologicznego przeprowadzonego na

podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2

września 2003 r. w sprawie badań lekarskich i

psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr 160, poz. 1563)

Pan/Pani ...................................................

(imię i nazwisko)

nr PESEL ...........................

adres zamieszkania .........................................

(miejscowość, ulica, nr domu)

1) ocena poziomu umysłowego ................................

............................................................

2) ocena osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w

sytuacjach trudnych .....................................

.........................................................

.........................................................

3) ocena poziomu dojrzałości społecznej ....................

.........................................................

.........................................................

OPINIA KOŃCOWA

............................................................

............................................................

............................................................

....................... ...............................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć psychologa)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKIE

(pieczątka podmiotu

wydającego orzeczenie)

......... / .......

(numer) (rok)

Na podstawie wyniku badania lekarskiego przeprowadzonego

zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

2 września 2003 r. w sprawie badań lekarskich i

psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających

licencję detektywa (Dz. U. Nr 160, poz. 1563)

stwierdzam

Pan/Pani ...................................................

(imię i nazwisko)

nr PESEL ..............

adres zamieszkania .........................................

(miejscowość, ulica, nr domu)

1) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania

czynności w zakresie usług detektywistycznych, zgodnie z

art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.

o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12,

poz. 110 i Nr 238, poz. 2021 oraz z 2003 r. Nr 124, poz.

1152)*);

2) nie posiada zdolności fizycznej i psychicznej do

wykonywania czynności w zakresie usług

detektywistycznych*).

Od niniejszego orzeczenia służy badanemu prawo odwołania się do

............................................................

............................................................

(nazwa podmiotu odwoławczego)

w terminie .................................................

....................... .......................

(miejscowość, data) (pieczęć lekarza)

*) Właściwe podkreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKIE

(pieczątka podmiotu

odwoławczego wydającego orzeczenie)

......... / .......

(numer) (rok)

Na podstawie wyniku badania lekarskiego przeprowadzonego

zgodnie z § 12 ust. 4 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z

dnia 2 września 2003 r. w sprawie badań lekarskich i

psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających

licencję detektywa (Dz. U. Nr 160, poz. 1563)

stwierdzam

Pan/Pan ....................................................

(imię i nazwisko)

nr PESEL ...............

adres zamieszkania .........................................

(miejscowość, ulica, nr domu)

1) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania

czynności w zakresie usług detektywistycznych, zgodnie z

art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o

usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz.

110 i Nr 238, poz. 2021 oraz z 2003 r. Nr 124, poz.

1152)*);

2) nie posiada zdolności fizycznej i psychicznej do

wykonywania czynności w zakresie usług

detektywistycznych*).

............................ .......................

(miejscowość, data) (pieczęć lekarza)

Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest

ostateczne.

*) Właściwe podkreślić.