§ 9. - Badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.619 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 2018 r.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U.2002.26.263), które traci moc na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.512) z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.