§ 5. - Badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.619 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 2018 r.
§  5. 
1. 
Psycholog uprawniony na podstawie wyników badań, o których mowa w § 3, wydaje zaświadczenie o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego, w zakresie predyspozycji i umiejętności psychologicznych, zwane dalej "zaświadczeniem psychologicznym".
2. 
Zaświadczenie psychologiczne wraz z wynikami badań psychologicznych wydaje się kandydatowi.