Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.337

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych

Na podstawie art. 81 ust. 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) zakres i sposób przeprowadzania badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych;
2) wzory dokumentów związanych z tymi badaniami.
§  2.
1. Badanie co do zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi określonymi w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, zwanych dalej "warunkami technicznymi", polega na sprawdzeniu prawidłowości działania poszczególnych zespołów i mechanizmów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy, oraz wykonaniu porównania stanu faktycznego pojazdu z warunkami technicznymi zgłoszonymi przez właściciela pojazdu we wniosku o przeprowadzenie badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego, składanym w stacji kontroli pojazdów, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Zakres badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego określa protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  3. Protokoły oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego oraz zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie ze wzorami dokumentów określonymi w dotychczas obowiązujących przepisach, zachowują swoją ważność.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r.2)
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi (Dz. U. Nr 238, poz. 2395 oraz z 2006 r. Nr 164, poz. 1161), które na podstawie ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448) traci moc z dniem 22 czerwca 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA CO DO ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI POJAZDU ZABYTKOWEGO

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(nazwisko, imię (nazwa) oraz adres (siedziba) wnioskodawcy)

I. DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

1. Rodzaj ...................................................................................................................................

2. Marka ....................................................................................................................................

3. Typ (model) ..........................................................................................................................

4. Rok produkcji ........................................................................................................................

5. Podrodzaj ..............................................................................................................................

6. Przeznaczenie ........................................................................................................................

7. Miejsce mocowania tabliczek i oznaczeń (jeśli występuje):

- nadwozia ...........................................................................................................................

- podwozia ..........................................................................................................................

- ramy ..................................................................................................................................

8. Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy

................................................................................................................................................

II. OPIS TECHNICZNY POJAZDU

II.I. WYMIARY I MASY

9. Długość ................................................................................ mm

10. Szerokość ............................................................................ mm

11. Wysokość ………………………………………………… mm

12. Rozstaw osi .......................................................................... mm

13. Rozstaw kół każdej osi ……………………………………. mm

14. Zwis przedni ......................................................................... mm

15. Zwis tylny ………………………………………………..... mm

16. Wymiary pomieszczenia ładunkowego1):

- długość ............................................................................ mm

- szerokość ........................................................................ mm

- wysokość ........................................................................ mm

- objętość ........................................................................... m3

17. Wznios zaczepu do holowania1) .......................................... mm

18. Wznios siodła ciągnika samochodowego .............................. mm

19. Wymiary mechanizmu sprzęgowego ……………………..... mm

20. Prześwit minimalny …………………………………...…... mm

21. Masa własna ........................................................................ kg

22. Dopuszczalna masa całkowita ............................................... kg

23. Dopuszczalny nacisk osi ...................................................... kN

24. Dopuszczalna ładowność ..................................................... kg

25. Liczba miejsc siedzących .................................................... szt.

26. Maksymalna masa całkowita ciągniętej przyczepy:

- z hamulcem ………………………………………….… kg

- bez hamulca .................................................................... kg

II.II. SILNIK

27. Nazwa wytwórni ...................................................................................................................

28. Rodzaj ..................................................................................................................................

29. Typ ........................................................................................................................................

30. Umiejscowienie ……………………………………….........................................................

31. Liczba i układ cylindrów .......................................................................................................

32. Średnica cylindra/skok tłoka.................... / ........................ mm

33. Pojemność skokowa ........................................................ dm3

34. Stopień sprężania .....................................................................

35. Maksymalna moc silnika .................................................... kW

przy prędkości obrotowej .................................................. s-1

36. Maksymalny moment obrotowy silnika …….................. daNm

przy prędkości obrotowej ................................................. s-1

37. Rodzaj (system) chłodzenia ..................................................................................................

38. Rodzaj (system) zasilania ......................................................................................................

39. Doładowanie: tak/nie (niepotrzebne skreślić)

40. Kolejność pracy cylindrów ...................................................................................................

II.III. UKŁAD NAPĘDOWY

41. Nazwa wytwórni i rodzaj skrzyni biegów .............................................................................

................................................................................................................................................

42. Rodzaj sterowania .................................................................................................................

43. Przełożenie i prędkość maksymalna na poszczególnych biegach:

I bieg ................................. ………………………. km/h

II bieg ................................ ………………………. km/h

III bieg ............................... ………………………. km/h

IV bieg ............................... ………………………. km/h

........................................... ………………………. km/h

........................................... ………………………. km/h

bieg wsteczny...................... ………………………. km/h

44. Przełożenie reduktora ............................................................................................................

45. Rodzaj i przełożenie przekładni głównej ..............................................................................

46. Inne dane (dot. np. urządzenia blokady, skrzyni rozdzielczej, zwalniacza)

................................................................................................................................................

II.IV. ZAWIESZENIE

47. Nazwa wytwórni i rodzaj ......................................................................................................

48. Rodzaj i typ elementów prowadzących ................................................................................

49. Rodzaj i typ elementów sprężystych .....................................................................................

50. Rodzaj i typ elementów amortyzujących ..............................................................................

II.V. KOŁA I OGUMIENIE

51. Liczba kół .................................................................... szt.

52. Rozmiar tarcz kół ..................................................................................................................

53. Rozmiar opon/producent .......................................................................................................

II.VI. UKŁAD KIEROWNICZY

54. Nazwa wytwórni i rodzaj przekładni kierowniczej

................................................................................................................................................

55. Przełożenie przekładni kierowniczej ....................................................................................

56. Rodzaj wspomagania (o ile występuje) ................................................................................

57. Układ kierowniczy działa na koła .........................................................................................

II.VII. UKŁAD HAMULCOWY

58. Hamulec roboczy:

- rodzaj ……………………………………................

- sterowanie .................................................................

- podział obwodów ……………………………..........

- wspomaganie ………………………………….........

59. Hamulec awaryjny:

- rodzaj ........................................................................

- sterowanie .................................................................

60. Hamulec postojowy:

- rodzaj .......................................................................

- sterowanie ................................................................

- działa na koła: osi przedniej/osi tylnej/wszystkie (niepotrzebne skreślić)

II.VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

61. Napięcie znamionowe ................................................ V

62. Liczba i pojemność akumulatorów ….................. szt./Ah

63. Rodzaj i moc prądnicy/alternatora ………................. W

64. Napięcie i moc rozrusznika ………….................... V/W

65. Biegun połączony z masą ……………...........................

II.IX. DANE EKSPLOATACYJNE

66. Minimalna średnica zawracania:

- w lewo ................................................................. m

- w prawo ………………….................................. m

67. Maksymalna prędkość ......................................... km/h

68. Rodzaj paliwa …………………...................................

69. Liczba i pojemność zbiorników paliwa ............. szt./dm3

70. Ilość oleju w:

- silniku ............................................................... dm3

- skrzyni biegów .................................................. dm3

- przekładni głównej ............................................ dm3

71. Pojemność układu chłodzenia ................................. dm3

II.X. INFORMACJE DODATKOWE2) .....................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Objaśnienia:

1) Dotyczy tylko samochodów ciężarowych lub przyczep.

2) Wypełnia się w przypadku występowania cech charakterystycznych niebędących przedmiotem opisu wg pkt 1-71.

W przypadku gdy dany punkt nie dotyczy opisanego pojazdu, należy wpisać wyrazy "nie dotyczy" albo "-", a w przypadku braku możliwości ustalenia danych, należy wpisać wyrazy "niemożliwe do ustalenia" albo "brak danych".

Załącznik - zdjęcia pojazdu z czterech stron w formatach 13 x 18 cm lub 10 x 15 cm.

........................................................... ...................................................................

(data) (podpis wnioskodawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PROTOKÓŁ OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU ZABYTKOWEGO NR …

................................................................

(pieczątka stacji kontroli pojazdów)

I. DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

1. Rodzaj ...................................................................................................................................

2. Marka ....................................................................................................................................

3. Typ (model) ..........................................................................................................................

4. Rok produkcji ........................................................................................................................

5. Podrodzaj ..............................................................................................................................

6. Przeznaczenie ........................................................................................................................

7. Miejsce mocowania tabliczek i oznaczeń (jeśli występuje):

- nadwozia ...........................................................................................................................

- podwozia ..........................................................................................................................

- ramy ..................................................................................................................................

8. Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy

................................................................................................................................................

II. OCENA PORÓWNAWCZA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W PRZEPISACH W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH POJAZDÓW ORAZ ZAKRESU ICH NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA

1. Ogumienie ......................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Światła ............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Układ hamulcowy ………………………………..........................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4. Pomiar skuteczności hamowania ...................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5. Układ kierowniczy .........................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

6. Podwozie (zawieszenie) .................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

7. Nadwozie .......................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

8. Instalacja elektryczna .....................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

9. Pomiar emisji spalin .......................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

10. Pomiar zadymienia .........................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

11. Pomiar hałasu zewnętrznego na postoju ........................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

III. UWAGI:

………………………………………………........................................................................

………………………………………………........................................................................

………………………………………………........................................................................

………………………………………………........................................................................

………………………………………………........................................................................

………………………………………………........................................................................

IV. WNIOSKOWANE OGRANICZENIA W SPOSOBIE UŻYWANIA POJAZDU*):

1. Ograniczenia prędkości dopuszczalnej do ............................................................ km/h

2. Zakaz przewozu pasażerów: tak/nie

3. Zakaz przewozu ładunków: tak/nie

4. Zakaz ciągnięcia przyczep: tak/nie

5. Zakaz jazdy podczas zmniejszonej widoczności: tak/nie

6. Zakaz jazdy na autostradzie i drodze ekspresowej: tak/nie

7. Inne ................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

…………………………….. …………………………………………………………

(data) (podpis i pieczątka imienna uprawnionego diagnosty)

______

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM BADANIU CO DO ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI POJAZDU ZABYTKOWEGO NR ...

................................................................

(pieczątka stacji kontroli pojazdów)

1. Marka ....................................................................................................................................

2. Typ (model) ..........................................................................................................................

3. Rodzaj pojazdu ......................................................................................................................

4. Podrodzaj ..............................................................................................................................

5. Przeznaczenie ........................................................................................................................

6. Rok produkcji ........................................................................................................................

7. Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy

................................................................................................................................................

8. Pojemność skokowa silnika/moc ..........................................................................................

9. Dopuszczalna masa całkowita ………………………………..............................................

10. Masa własna ..........................................................................................................................

11. Dopuszczalna ładowność ......................................................................................................

12. Dopuszczalny nacisk osi .......................................................................................................

13. Liczba osi ..............................................................................................................................

14. Liczba miejsc ........................................................................................................................

15. Inne .......................................................................................................................................

16. Zgodnie z wynikiem badania pojazd*):

a) może być dopuszczony do ruchu jako pojazd zabytkowy,

b) nie może być dopuszczony do ruchu jako pojazd zabytkowy.

17. Data badania technicznego ....................................................................................................

Załącznik

Protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego nr ...

......................................... ………………………………………………………..

(data) (podpis i pieczątka imienna uprawnionego diagnosty)

______

*) Niepotrzebne skreślić.