[Wyłączenie stosowania niektórych przepisów odrębnych ustaw] - Art. 39w. - Autostrady płatne oraz Krajowy Fundusz Drogowy. - Dz.U.2022.2483 t.j. - OpenLEX

Art. 39w. - [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów odrębnych ustaw] - Autostrady płatne oraz Krajowy Fundusz Drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2483 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 12 lutego 2023 r.
Art.  39w.  [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów odrębnych ustaw]

Do obligacji, o których mowa w art. 39p, nie stosuje się:

1)
art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1500, 1488, 1933 i 2185);
2)
(uchylony);
3)
ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454 i 872), z wyjątkiem art. 78-86 i art. 98, które stosuje się w przypadku, gdy obligacje nie zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub zagranicznej instytucji rozliczeniowej, która prowadzi działalność w zakresie rejestrowania papierów wartościowych, rozliczania lub rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi;
4)
art. 17 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, o ile rejestracja obligacji jest dokonywana w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub zagranicznej instytucji rozliczeniowej, która prowadzi działalność w zakresie rejestrowania papierów wartościowych, rozliczania lub rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi.