[Tryb sprzedaży obligacji] - Art. 39r. - Autostrady płatne oraz Krajowy Fundusz Drogowy. - Dz.U.2022.2483 t.j. - OpenLEX

Art. 39r. - [Tryb sprzedaży obligacji] - Autostrady płatne oraz Krajowy Fundusz Drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2483 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 12 lutego 2023 r.
Art.  39r.  [Tryb sprzedaży obligacji]

Sprzedaż obligacji może być dokonywana w trybie:

1)
oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12);
2)
(uchylony);
3)
przetargów organizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego albo inny podmiot na podstawie umowy zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tym podmiotem;
4)
proponowania nabycia obligacji w inny sposób niż określony w pkt 1-3.