[List emisyjny] - Art. 39q. - Autostrady płatne oraz Krajowy Fundusz Drogowy. - Dz.U.2022.2483 t.j. - OpenLEX

Art. 39q. - [List emisyjny] - Autostrady płatne oraz Krajowy Fundusz Drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2483 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 12 lutego 2023 r.
Art.  39q.  [List emisyjny]
1. 
Bank Gospodarstwa Krajowego określi przez wydanie listu emisyjnego warunki emisji obligacji dotyczące treści świadczeń wynikających z obligacji i sposób ich realizacji.
2. 
List emisyjny zawiera w szczególności:
1)
datę emisji;
2)
powołanie podstawy prawnej emisji;
2a)
walutę, w której następuje emisja obligacji;
3)
wartość nominalną jednej obligacji;
4)
wielkość emisji;
5)
cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia;
6)
stopę procentową lub sposób jej obliczania;
7)
terminy, sposoby i warunki sprzedaży;
8)
określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;
9)
datę, od której nalicza się oprocentowanie obligacji danej emisji;
10)
termin i warunki wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu;
11)
informację o zabezpieczeniu obligacji poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa.
3. 
Bank Gospodarstwa Krajowego podaje do publicznej wiadomości warunki danej emisji poprzez ich opublikowanie na stronach internetowych Banku Gospodarstwa Krajowego lub w innych środkach masowego przekazu o zasięgu ogólnopolskim, w szczególności w elektronicznych systemach informacyjnych.
4. 
Podanie do publicznej wiadomości listu emisyjnego, w sposób określony w ust. 3, jest warunkiem dojścia emisji do skutku.
5. 
Emisja następuje z dniem rozliczenia zaoferowanych do nabycia obligacji oraz w kwocie równej wartości nominalnej zbytych obligacji.