Art. 37c. - [Przychód z tytułu opłat za przejazd pobieranych przez drogową spółkę specjalnego przeznaczenia] - Autostrady płatne oraz Krajowy Fundusz Drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2483 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2023 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  37c.  [Przychód z tytułu opłat za przejazd pobieranych przez drogową spółkę specjalnego przeznaczenia]
1. 
Opłaty za przejazd autostradą pobrane przez:
1) 54
 (uchylony);
2)
drogową spółkę specjalnego przeznaczenia mogą stanowić przychód tej spółki, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, tak stanowi.
2.  55
 (uchylony).
3.  56
 (uchylony).
4.  57
 (uchylony).
54 Art. 37c ust. 1 pkt 1 uchylony przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1193) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
55 Art. 37c ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1193) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
56 Art. 37c ust. 3 uchylony przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1193) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
57 Art. 37c ust. 4 uchylony przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1193) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.