Austria-Polska. Układ w przedmiocie wykonania art. 266, ustęp ostatni i art. 273 Traktatu Saint Germain. Wiedeń.1928.02.24.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.72.645

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1928 r.

Układ
w przedmiocie wykonania art. 266, ustęp ostatni i art. 273 Traktatu Saint - Germain

Przekład.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Związkowy Republiki Austrjackiej, dążąc do uregulowania zagadnień odnoszących się do artykułów 266, ustęp ostatni i art. 273 Traktatu Saint - Germain i zamierzając zawrzeć w tym celu układ, bez ujmy dla stanowisk prawnych, jakie w tym przedmiocie zajmują, ustanowiły jako swych pełnomocników:

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej:

p. D-ra Zbigniewa Smolkę, Sędziego Najwyższego Trybunału Administracyjnego i Kierownika Oddziału Likwidacyjnego Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej,

Rząd Związkowy Republiki Austrjackiej:

p. D-ra Wiktora Kienböcka, Ministra Związkowego Finansów,

którzy należycie upoważnieni, zgodzili się na poniższe postanowienia:

Celem ostatecznego i zupełnego zaspokojenia w drodze ryczałtu wszelkich roszczeń Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, które mogłyby być oparte na postanowieniach art. 266, ustęp ostatni i art. 273 Traktatu Saint - Germain, zapłaci Rząd Związkowy Republiki Austrjackiej Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej do rąk Banku Polskiego w Warszawie na rachunek Ministerstwa Skarbu w Warszawie w terminie dwumiesięcznym od daty wejścia w życie niniejszej umowy sumę 325.000 (trzystu dwudziestu pięciu tysięcy) szylingów austrjackich. Należność ta nie będzie mogła w żadnym razie być skompensowaną z jakiemikolwiek pretensjami, które Rząd Związkowy Republiki Austrjackiej mógłby rościć do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że wszelkie roszczenia jego do Republiki Austrjackiej odnośnie wykonania, art. 266 ustęp ostatni i art. 273 Traktatu Saint - Germain bez rozróżnienia natury, składu i położenia zapisów, darowizn, stypendjów, fundacyj, związków i osób prawnych prawa publicznego, objętych przepisami wyżej wyszczególnionych artykułów, zostały całkowicie i ostatecznie zaspokojone.

Co się tyczy centralnej organizacji dawnego Stowarzyszenia Austrjackiego Czerwonego Krzyża, stwierdzają oba Rządy zgodnie co następuje:

a)
majątek - powyższej organizacji centralnej, znajdujący się na terytorjum każdego z państw, przypada, bez jakiejkolwiek kompensaty organizacji Czerwonego Krzyża odnośnego rządu,
b)
ani organizacja polska Czerwonego Krzyża ani Rzeczpospolita Polska nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu zobowiązań organizacji centralnej dawnego Stowarzyszenia Austrjackiego Czerwonego Krzyża (w tem dwóch pożyczek loteryjnych z r. 1882 i 1916 r.).

Przez powyższe postanowienia są ostatecznie między obu Rządami wszelkie zagadnienia odnośnie organizacji centralnej dawnego Stowarzyszenia Austrjackiego Czerwonego Krzyża.

Co się tyczy Stowarzyszenia Złotego Krzyża pozostawionym będzie Austriackiemu Stowarzyszeniu Złotego Krzyża i Polskiemu Stowarzyszeniu Złotego Krzyża, ze względu na charakter humanitarny tych instytucyj, porozumieć się bezpośrednio między sobą co do wzajemnego korzystania z miejsc w ich domach uzdrowiskowych przez członków drugiego Stowarzyszenia.

Umowa niniejsza nie ma zastosowania do fundacyj o charakterze ściśle kościelnym (wyznaniowym).

Co się tyczy funduszów zwanych: "Wohnungsfürsorgefonds" i "Kaiser Franz Joseph Regierungsjubiläumsfonds 1908" stwierdzają oba rządy co następuje:

Rząd Związkowy Republiki Austrjackiej oświadcza, że fundusze powyższe, będące funduszami administracyjnemi państwa, stanowią część majątku państwowego.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że domaga się, by wierzytelności obu tych funduszów do dłużników zamieszkałych na terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej uważane były jako przekazane Rzeczypospolitej Polskiej nawet na wypadek, gdyby Komisja Odszkodowań nie uwzględniła tych wierzytelności w oszacowaniu mienia państwowego w wykonaniu postanowień art. 208 Traktatu Saint -Germain.

Rząd Związkowy Republiki Austrjackiej wyraża na to żądanie swoją zgodę.

Co się tyczy funduszów religijnych uznają oba Rządy zgodnie, że fundusze powyższe winny być uważane jako fundusze o samodzielnej osobowości prawnej, które jako zorganizowane według oddzielnych królestw i krajów reprezentowanych w dawnej Radzie Państwa, były ściśle oddzielone od majątku państwowego. Zgodnie z powyższem Rządy układające się zrzekają się wszelkich wzajemnych pretensyj odnośnie wymienionych funduszów.

Układ niniejszy nie narusza w niczem wszelkich umów szczególnych, odnoszących się do instytucyj objętych art. 266, ustęp ostatni i art. 273 Traktatu Saint - Germain, które przed podpisaniem niniejszej umowy mogły być zawarte między obu Rządami.

Niniejszy układ wchodzi w życie w dniu podpisania.

Na dowód czego wyżej wymienieni pełnomocnicy podpisali niniejszy Układ.

Sporządzono w Wiedniu, dnia 24 lutego tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego roku w dwóch egzemplarzach, z których po jednym otrzymał każdy z układających się Rządów.