Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1769

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie asystowania komornikowi przez Straż Marszałkowską przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

Na podstawie art. 811 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, 1469, 1495, 1649 i 1655) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób asystowania przez funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej przy wykonywaniu przez komornika czynności egzekucyjnych, w szczególności:
1) przypadki i miejsca, w których jest wymagana asysta;
2) sposób postępowania przy wykonywaniu asysty;
3) tryb powiadamiania przez komornika Komendanta Straży Marszałkowskiej o potrzebie asystowania oraz wymagane dokumenty;
4) sposób dokumentowania czynności wykonywanych w asyście funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej;
5) sposób rozliczania kosztów czynności wykonanych w asyście funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej.
§  2.  Wyznaczony przez Komendanta Straży Marszałkowskiej spośród funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej, zwany dalej "funkcjonariuszem", asystuje komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w przypadku wykonywania tych czynności w obrębie terenów i obiektów będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu.
§  3.  Funkcjonariusz, który asystuje komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, zapewnia temu komornikowi bezpieczeństwo osobiste oraz dostęp do miejsca wykonywania tych czynności i porządku w tym miejscu, a także bezpieczeństwo innym uczestnikom postępowania, mając w szczególności na względzie poszanowanie godności osób biorących udział w tych czynnościach.
§  4. 
1.  Funkcjonariusz asystuje komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych na podstawie pisemnego zawiadomienia komornika oraz sporządzonego przez komornika odpisu tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja.
2.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się Komendantowi Straży Marszałkowskiej w przypadku dokonywania takiej czynności w obrębie terenów i obiektów będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu.
3.  W pilnych przypadkach, zwłaszcza gdy zwłoka groziłaby udaremnieniem egzekucji, asysta funkcjonariusza następuje również po ustnym zawiadomieniu złożonym przez komornika. W takim przypadku funkcjonariusz, nie wstrzymując udzielania asysty, żąda okazania tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja, oraz nadesłania po zakończeniu czynności egzekucyjnych jego odpisu sporządzonego przez komornika, a także potwierdzenia zawiadomienia na piśmie.
§  5.  Funkcjonariusz ustala, czy komornik jest uprawniony do prowadzenia egzekucji. W tym celu może on żądać okazania właściwego dokumentu, zwłaszcza legitymacji służbowej.
§  6. 
1.  Funkcjonariusz sporządza notatkę urzędową z przebiegu czynności, o których mowa w § 3, która zawiera: określenie terminu, miejsca i rodzaju prowadzonej egzekucji, imię i nazwisko osoby, przeciwko której egzekucja była skierowana, imię i nazwisko komornika, a także opis czynności egzekucyjnych wykonanych w ramach asysty.
2.  Notatkę, o której mowa w ust. 1, funkcjonariusz przekazuje Komendantowi Straży Marszałkowskiej.
§  7. 
1.  Koszty poniesione przez Straż Marszałkowską z tytułu udzielonej asysty rozlicza się według stawki zryczałtowanej w wysokości 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2.  Rachunek, który określa koszty, o których mowa w ust. 1, przesyła się właściwemu komornikowi.
3.  Komornik przekazuje należności z tytułu poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Kancelarii Sejmu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania rachunku, o którym mowa w ust. 2.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.