Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.845

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie asysty Policji, Służby Ochrony Państwa lub Straży Granicznej przy dokonywaniu czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji dokonywanych w obrębie budynków zajmowanych przez te służby

Na podstawie art. 50 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób asystowania przez Policję, Służbę Ochrony Państwa lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych przez organ egzekucyjny lub egzekutora w obrębie budynków zajmowanych przez Policję, Służbę Ochrony Państwa lub Straż Graniczną, w szczególności:
1) przypadki i miejsca, w których jest wymagana asysta organów Policji, Straży Granicznej lub Służby Ochrony Państwa;
2) tryb powiadamiania organów Policji, Straży Granicznej lub Służby Ochrony Państwa przez organ egzekucyjny i egzekutora o zamiarze dokonania czynności egzekucyjnych i wymagane dokumenty;
3) sposób postępowania przy wykonywaniu asysty;
4) sposób dokumentowania czynności wykonywanych przy asyście organów Policji, Straży Granicznej lub Służby Ochrony Państwa i rozliczania ich kosztów.
§  2. 
1.  Organ egzekucyjny lub egzekutor powiadamia w formie pisemnej:
1) odpowiednio właściwego komendanta lub kierownika jednostki Policji lub Straży Granicznej - ze względu na położenie budynków zajmowanych przez te służby, w obrębie których dokonywane mają być czynności egzekucyjne,
2) Służbę Ochrony Państwa - w odniesieniu do czynności egzekucyjnych dokonywanych w obrębie budynków zajmowanych przez tę służbę

- o czynności egzekucyjnej, którą zamierza podjąć w obrębie budynków zajmowanych przez te służby, co najmniej 7 dni przed terminem jej dokonania.

2.  W pilnych przypadkach, zwłaszcza gdy zwłoka groziłaby udaremnieniem egzekucji, udzielenie asysty następuje na ustne powiadomienie przez organ egzekucyjny lub egzekutora.
§  3.  Organ Policji, organ Straży Granicznej lub Służba Ochrony Państwa udzielają asysty po okazaniu przez organ egzekucyjny lub egzekutora tytułu wykonawczego, stanowiącego podstawę przeprowadzenia egzekucji.
§  4.  Służba Ochrony Państwa, właściwa miejscowo jednostka organizacyjna Policji lub Straży Granicznej, udzielając organowi egzekucyjnemu lub egzekutorowi asysty przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, zapewnia:
1) dostęp do miejsca, w którym mają one być wykonywane;
2) porządek w miejscu przeprowadzania egzekucji administracyjnej;
3) osobiste bezpieczeństwo organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi.
§  5. 
1.  Funkcjonariusz sporządza notatkę urzędową z przebiegu czynności, która zawiera:
1) oznaczenie organu egzekucyjnego i egzekutora;
2) określenie sposobu wezwania do udzielenia asysty przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych przez wskazanie, czy asysta została udzielona na wezwanie ustne czy pisemne;
3) określenie miejsca, terminu, czasu trwania i rodzaju prowadzonej egzekucji;
4) opis zakresu udzielonej przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa asysty przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.
2.  Notatkę funkcjonariusz przekazuje swojemu bezpośredniemu przełożonemu.
§  6. 
1.  Koszty poniesione przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa z tytułu udzielonej przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych asysty rozlicza się według stawki zryczałtowanej w wysokości 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2.  Rachunek obejmujący koszty z tytułu udzielonej asysty przesyła się właściwemu organowi egzekucyjnemu.
3.  Organ egzekucyjny przekazuje należność z tytułu poniesionych kosztów z tytułu udzielonej asysty, na rachunek bankowy odpowiednio jednostki organizacyjnej Policji, Straży Granicznej albo rachunek bankowy Służby Ochrony Państwa w terminie 30 dni od dnia otrzymania rachunku.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych (Dz. U. poz. 1106), które utraciło moc na podstawie art. 389 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 828).