Armenia-Polska. Protokół Wykonawczy do Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 r. Warszawa.2021.10.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2129

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2022 r.

PROTOKÓŁ WYKONAWCZY
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 r.,

sporządzony w Warszawie dnia 29 października 2021 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 29 października 2021 roku w Warszawie został sporządzony Protokół Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku, w następującym brzmieniu:

Protokół Wykonawczy

między

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej

a

Rządem Republiki Armenii

do Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Armenii, zwane dalej "Stronami", pragnąc określić zasady realizacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku, zwanej dalej "Umową", i na podstawie jej artykułu 20 ustęp 1, uzgodniły, co następuje:

Przepisy ogólne

Niniejszy Protokół Wykonawczy określa szczegółowe zasady wykonania Umowy w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Armenii. Terminy i wyrażenia użyte w niniejszym Protokole Wykonawczym należy interpretować zgodnie z Umową.

Właściwe organy

1. 
Właściwymi organami Stron odpowiedzialnymi za wykonywanie postanowień Umowy i uprawnionymi do bezpośredniego współdziałania są:

w Rzeczypospolitej Polskiej

-
Komendant Główny Straży Granicznej

w Republice Armenii

-
Służba Migracyjna Ministerstwa Administracji Samorządowej i Infrastruktury Republiki Armenii.
2. 
Właściwe organy Stron wyznaczają swoje punkty kontaktowe do bezpośredniego współdziałania, przesyłania wniosków o readmisję i wniosków tranzytowych oraz odpowiedzi na te wnioski, powiadomień, o których mowa w artykule 12 ustęp 1 Umowy, a także do przesyłania innej korespondencji związanej z wykonywaniem Umowy.
3. 
Właściwe organy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie niniejszego Protokołu Wykonawczego, przekażą sobie wzajemnie, w formie pisemnej, swoje dane kontaktowe oraz danę teleadresowe wyznaczonych przez nie punktów kontaktowych.
4. 
Strony informują się wzajemnie, drogą dyplomatyczną, o wszelkich zmianach dotyczących nazw i zakresu właściwości właściwych organów.
5. 
Właściwe organy niezwłocznie informują się wzajemnie, w formie pisemnej, o wszelkich zmianach dotyczących swoich danych kontaktowych oraz danych teleadresowych wyznaczonych przez nie punktów kontaktowych.

Środki komunikacji

1. 
Wnioski o readmisję i tranzytowe przekazuje się, co do zasady, poprzez Readmission Case Management Electronic System (zwany dalej "RCMES").
2. 
Odpowiedzi na wnioski o readmisję i tranzytowe oraz inne powiązane z nimi wiadomości przekazuje się, co do zasady, poprzez RCMES.
3. 
W razie potrzeby wnioski o readmisję i tranzytowe oraz odpowiedzi na nie można przesyłać pocztą, telefaksem lub bezpieczną pocztą elektroniczną.

Przejścia graniczne

1. 
Zgodnie z artykułem 20 ustęp 1 litera a Umowy readmisja i tranzyt drogą lotniczą odbywają się poprzez następujące przejścia graniczne, chyba że uzgodniono inaczej:
1)
w Rzeczypospolitej Polskiej: przejścia graniczne we wszystkich międzynarodowych portach lotniczych na jej terytorium;
2)
w Republice Armenii: Międzynarodowy Port Lotniczy "Zvartnots".
2. 
Wykorzystanie w celu readmisji innych przejść granicznych uzgadniane jest przez właściwe organy Stron w drodze wzajemnych ustaleń.

Dodatkowe środki i dokumenty

1. 
Za dodatkowe środki i dokumenty pośrednio dowodzące spełnienia warunków do readmisji obywateli państw trzecich i bezpaństwowców uznaj e się jakikolwiek dokument akceptowany przez właściwy organ Państwa rozpatrującego wniosek.
2. 
W przypadku gdy właściwy organ Państwa składającego wniosek uzna, że środki lub dokumenty inne niż przewidziane w załącznikach 1-4 do Umowy oraz w ustępie 1 niniejszego artykułu mogą mieć znaczenie dla określenia obywatelstwa Państwa rozpatrującego wniosek lub podstaw do readmisji osób, takie dokumenty lub środki mogą być załączone do wniosku o readmisję skierowanego do właściwego organu Państwa rozpatrującego wniosek.
3. 
Właściwe organy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie niniejszego Protokołu Wykonawczego, przekażą sobie wzajemnie w formie pisemnej wzory paszportów oraz dokumentów tożsamości, o których mowa w załączniku 1 do Umowy.
4. 
Właściwe organy niezwłocznie informują się wzajemnie, w formie pisemnej, o wszelkich zmianach dotyczących wzorów dokumentów, o których mowa w ustępie 3 niniejszego artykułu.

Readmisja w procedurze przyspieszonej i tranzytowej

1. 
Readmisja w procedurze przyspieszonej w przypadkach, o których mowa w artykule 7 ustęp 3 i artykule 11 ustęp 2 tiret pierwsze Umowy, wykonywana jest następująco:
1)
właściwy organ Państwa składającego wniosek przesyła właściwemu organowi Państwa rozpatrującego wniosek, za pośrednictwem RCMES, i w razie potrzeby za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaksu, wniosek o readmisję z zastosowaniem procedury przyspieszonej, zgodnie z artykułem 7 ustęp 3 Umowy;
2)
we wniosku o readmisję w punkcie "F" zamieszcza się proponowaną datę i miejsce przekazania osoby;
3)
właściwy organ Państwa rozpatrującego wniosek, w ciągu 2 (dwóch) dni od otrzymania wniosku o readmisję w odpowiedzi potwierdza przyjęcie warunków, o których mowa w punkcie 2 niniejszego ustępu, lub proponuje inne warunki;
4)
właściwy organ Państwa rozpatrującego wniosek udziela odpowiedzi na wniosek właściwego organu Państwa składającego wniosek za pośrednictwem RCMES, i w razie takiej potrzeby, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaksu oraz dodatkowo telefonicznie, powiadamiając o podjętych rozstrzygnięciach.
2. 
Wniosek tranzytowy przesyła się do właściwego organu Państwa rozpatrującego wniosek nie później niż 5 (pięć) dni kalendarzowych przed planowanym tranzytem. Wniosek tranzytowy powinien zawierać, w razie potrzeby, informacje zgodne z artykułem 8 ustęp 2 Umowy. Informacje te zamieszcza się w punkcie "C" wniosku tranzytowego.

Readmisja omyłkowa

1. 
W przypadku omyłkowej readmisji Państwo składające wniosek przyjmuje z powrotem osobę przyjętą w ramach readmisji przez Państwo rozpatrujące wniosek w terminie i na warunkach określonych w artykule 13 Umowy.
2. 
Wszystkie dokumenty przekazane do Państwa rozpatrującego wniosek zwraca się do Państwa składającego wniosek. Jeżeli przekazanie danych i dokumentów zostało przeprowadzone elektronicznie, Państwo rozpatrujące wniosek niezwłocznie je usuwa.

Eskorta

Readmisja oraz tranzyt osób pod eskortą odbywa się z uwzględnieniem następujących zasad:

1)
właściwy organ Państwa składającego wniosek zamieszcza odpowiednio w punkcie "F" wniosku o readmisję lub w punkcie "B.4" wniosku tranzytowego stopnie służbowe, imiona i nazwiska eskorty oraz serie, numery i daty wydania ich dokumentów podróży;
2)
właściwy organ Państwa składającego wniosek niezwłocznie informuje właściwy organ Państwa rozpatrującego wniosek o zmianach dotyczących eskorty, o których mowa w punkcie 1 niniejszego artykułu;
3)
eskorta wykonuje swoje obowiązki nieuzbrojona i w ubraniach cywilnych; podczas wykonywania swoich obowiązków posiada dokumenty podróży i dokumenty służbowe potwierdzające, że Państwo rozpatrujące wniosek wyraziło zgodę na readmisję lub tranzyt osoby eskortowanej;
4)
eskorta ponosi odpowiedzialność za osobę eskortowaną oraz za przekazanie tej osoby do państwa przeznaczenia;
5)
eskorta zobowiązana jest do właściwego zabezpieczenia dokumentów, na podstawie których przekazywana jest osoba eskortowana oraz za przekazanie tych dokumentów właściwym władzom państwa, do którego osoba eskortowana jest przekazywana;
6)
eskorta zobowiązana jest przestrzegać przepisów prawa Państwa rozpatrującego wniosek; uprawnienia eskorty w trakcie eskortowania osoby ograniczają się do obrony koniecznej;
7)
właściwe władze Państwa rozpatrującego wniosek zapewniają eskorcie taki sam poziom ochrony i wsparcia, jaki przysługuje, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego, obywatelom Państwa rozpatrującego wniosek wykonującym takie zadania;
8)
w przypadku braku funkcjonariuszy Państwa rozpatrującego wniosek, uprawnionych do udzielenia wsparcia, eskorta ma prawo, w sposób proporcjonalny do zaistniałych okoliczności, do stosowania, zgodnie z prawem Państwa rozpatrującego wniosek, środków przymusu bezpośredniego w przypadku bezpośredniego zagrożenia ucieczką osoby eskortowanej, okaleczenia przez tę osobę siebie lub osób trzecich lub też zniszczenia mienia;
9)
eskorta powinna posiadać, o ile jest to wymagane, niezbędne wizy do państwa docelowego i państw tranzytowych.

Czynności wykonywane przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne

1. 
Rozmowa przeprowadzana przez upoważnionego przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędnika urzędu konsularnego Państwa rozpatrującego wniosek, zgodnie z artykułem 9 ustęp 3 Umowy, odbywa się w miejscu uzgodnionym z właściwym organem Państwa składającego wniosek, dla każdego przypadku indywidualnie.
2. 
Przedstawiciel, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, przeprowadzając rozmowę z osobą podlegającą readmisji zapewnia możliwość obecności przy rozmowie upoważnionych przedstawicieli właściwego organu drugiej Strony.
3. 
Przedstawiciel, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, w możliwie krótkim terminie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia rozmowy, w trybie przewidzianym w artykule 9 ustęp 3 Umowy, zawiadamia w formie pisemnej właściwy organ Państwa składającego wniosek oraz Państwa rozpatrującego wniosek o wynikach rozmowy, wskazując, w przypadku niemożności potwierdzenia obywatelstwa osoby, powody dla których nie było to możliwe.

Koszty

1. 
Wszelkie koszty transportu poniesione przez Państwo rozpatrujące wniosek związane z readmisją lub tranzytem pokrywane są zgodnie z artykułem 16 Umowy przez Państwo składające wniosek w euro w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania odpowiedniego dokumentu księgowego szczegółowo określającego te koszty, sporządzonego zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa rozpatrującego wniosek.
2. 
Właściwy organ Strony rozpatrującej wniosek przesyłając odpowiedni dokument księgowy, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, za pośrednictwem wyznaczonego punktu kontaktowego, przekazuje numer konta bankowego oraz inne dodatkowe informacje niezbędne do rozliczenia.

Spotkania i konsultacje ekspertów

Właściwe organy Stron, po wzajemnym uzgodnieniu, mogą przeprowadzać spotkania robocze oraz konsultacje ekspertów w sprawach związanych z realizacją niniejszego Protokołu Wykonawczego.

Język porozumiewania się

Jeżeli właściwe organy Stron nie postanowią inaczej, bezpośrednie komunikowanie się w formie pisemnej oraz konsultacje między tymi organami, jak również konsultacje ekspertów, odbywają się w języku angielskim.

Zmiany

Niniejszy Protokół Wykonawczy może zostać zmieniony za zgodą Stron. Takie zmiany sporządza się w odrębnych protokołach stanowiących integralną część niniejszego Protokołu Wykonawczego i wchodzą one w życie zgodnie z artykułem 14 niniejszego Protokołu Wykonawczego.

Wejście w życie i wypowiedzenie

1. 
Niniejszy Protokół Wykonawczy jest zawarty na czas nieoznaczony i traci moc w przypadku utraty mocy obowiązującej przez Umowę.
2. 
Strony informują się wzajemnie, w formie pisemnej drogą dyplomatyczną, o wypełnieniu przez nie wszystkich wewnętrznych procedur prawnych wymaganych do wejścia w życie niniejszego Protokołu Wykonawczego.
3. 
Strona polska zgłosi Komisji Europejskiej wypełnienie przez Strony wewnętrznych procedur prawnych i poinformuje o tym Stronę armeńską. Niniejszy Protokół Wykonawczy wejdzie w życie trzydziestego dnia po otrzymaniu przez Stronę armeńską noty informującej, że dokonano zgłoszenia Wspólnemu Komitetowi do Spraw Readmisji, zgodnie z artykułem 20 ustęp 2 Umowy.
4. 
Każda ze Stron może wypowiedzieć mniejszy Protokół Wykonawczy w drodze notyfikacji drugiej Stronie drogą dyplomatyczną. W takim wypadku niniejszy Protokół Wykonawczy traci moc po upływie 180 dni od dnia otrzymania takiego pisemnego powiadomienia.

Sporządzono w Warszawie dnia 29 października 2021 roku w dwóch oryginalnych egzemplarzach każdy w językach polskim, armeńskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

- jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

- będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia 19 maja 2022 roku.