Argentyna-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Buenos Aires.1984.10.02.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.16.95

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 1987 r.

UMOWA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Argentyńskiej o współpracy kulturalnej i naukowej
podpisana w Buenos Aires dnia 2 października 1984 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 2 października 1984 r. została podpisana w Buenos Aires Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Argentyńskiej o współpracy kulturalnej i naukowej w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Argentyńskiej o współpracy kulturalnej i naukowej

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

i Rząd Republiki Argentyńskiej

kierując się pragnieniem rozwijania współpracy w dziedzinie kultury, sztuki, nauki, oświaty, radia, telewizji, sportu i turystyki, pragnąc zacieśnić istniejące stosunki w oparciu o zasady wzajemnego zrozumienia, poszanowania suwerenności i nieingerencji w sprawy wewnętrzne drugiego Państwa oraz uwzględniając zbieżność zainteresowań,

postanowiły zawrzeć niniejszą umowę.

Umawiające się Strony przyczyniać się będą do rozwoju współpracy w wyżej wymienionych dziedzinach. W tym celu będą:

a)
wymieniać delegacje kulturalne, naukowe, oświatowe,
b)
wymieniać artystów i zespoły artystyczne,
c)
organizować wystawy o charakterze kulturalnym i artystycznym,
d)
wymieniać i rozpowszechniać filmy długometrażowe i krótkometrażowe, w tym filmy dokumentalne o charakterze artystycznym i naukowym,
e)
wymieniać utwory muzyczne i inne artystyczne w celu transmitowania ich w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz prezentowania w salach koncertowych i teatralnych,
f)
ułatwiać tłumaczenia i wydawanie wybitnych dzieł literackich, naukowych i artystycznych drugiego Państwa,
g)
popierać udział swych przedstawicieli w konferencjach, sympozjach, festiwalach i innych spotkaniach międzynarodowych organizowanych na terytorium drugiego Państwa,
h)
ułatwiać dostęp do zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych osobom, których prace badawcze będą prowadzone w ramach niniejszej umowy,
i)
dążyć do przyznawania stypendiów absolwentom wyższych uczelni w celu odbycia specjalizacji lub studiów podyplomowych w dziedzinach objętych niniejszą umową.

Umawiające się Strony będą popierać współpracę w dziedzinie nauki i oświaty przez:

a)
wymianę wizyt naukowców i wykładowców w celu wygłaszania odczytów oraz wymiany informacji,
b)
udział specjalistów w dziedzinie oświaty i nauki, w kongresach, konferencjach i innych spotkaniach międzynarodowych organizowanych przez drugą Stronę,
c)
wymianę publikacji naukowych i technicznych oraz materiałów dydaktycznych.

Umawiające się Strony, zgodnie z ich wewnętrznym ustawodawstwem, zbadają warunki wzajemnego uznawania studiów odbywanych na terytorium drugiej Strony.

Umawiające się Strony dążyć będą do możliwie pełnego i obiektywnego informowania o kulturze, geografii i historii narodu drugiej Strony.

Umawiające się Strony popierać będą, w miarę swoich możliwości, współpracę między instytucjami prasy, radia i telewizji obu krajów.

Umawiające się Strony popierać będą współpracę między instytucjami sportowymi obu Państw poprzez organizację zawodów i wymianę drużyn, sportowców, trenerów i specjalistów z dziedziny sportu.

Umawiające się Strony popierać będą rozwój turystyki między obu Państwami.

Umawiające się Strony, zgodnie z obowiązującymi ustawodawstwami wewnętrznymi, zapewnią osobom delegowanym przez drugą Stronę warunki niezbędne do wykonania przez nie zadań wynikających z niniejszej umowy.

W celu realizacji niniejszej umowy Umawiające się Strony będą uzgadniać, w drodze dyplomatycznej, okresowe programy współpracy, które określą szczegółowy zakres oraz warunki finansowe związane z realizacją tej współpracy. Programy takie będą mogły być uzgadniane także podczas bezpośrednich spotkań delegacji obu Państw.

Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych. Umowę niniejszą zawiera się na okres 5 lat. Ulegnie ona automatycznemu przedłużeniu na następne 5-letnie okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem danego okresu.

Sporządzono w Buenos Aires dnia drugiego października tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego czwartego roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i hiszpańskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 16 maja 1985 r.