Art. 9. - Arabia Saud.-Polska. Umowa ramowa o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu. Rijad.2003.10.11.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.244.2447

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 sierpnia 2004 r.
Artykuł  9
1.
Niniejsza Umowa wejdzie w życie po trzydziestu dniach od daty ostatniej, dokonanej drogą dyplomatyczną, notyfikacji potwierdzającej dopełnienie przez każdą z Umawiających się Stron procedur wymaganych w tym celu zgodnie z prawem wewnętrznym każdego z obu Państw.
2.
Niniejsza Umowa została zawarta na okres jednego roku. Ulega ona automatycznemu przedłużeniu na dalsze jednoroczne okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie powiadomi drugiej Umawiającej się Strony w drodze notyfikacji, na trzy miesiące przed upływem okresu ważności Umowy, o jej wypowiedzeniu.
3.
W przypadku wygaśnięcia niniejszej Umowy jej postanowienia będą obowiązywać w odniesieniu do programów, projektów i porozumień podjętych na jej podstawie oraz kontraktów i zobowiązań, które nie zostały jeszcze zakończone w momencie wygaśnięcia Umowy, oraz praw, które jeszcze nie zostały zaspokojone, a także likwidacji istniejących ośrodków i zaległych należności finansowych powstałych przed wygaśnięciem niniejszej Umowy, niezależnie od tego, czy odnoszą się one do Rządów, czy też do osób fizycznych i prawnych.

UMOWĘ NINIEJSZĄ sporządzono w Rijadzie, w sobotę, dnia 11 października 2003 r. (co odpowiada 15/8/1424 roku hidżry), w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

-
została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,
-
jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,
-
będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 11 czerwca 2004 r.