§ 9. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. - Dz.U.2003.99.914 - OpenLEX

§ 9. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.914

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.
§  9.
1.
Po upływie pierwszego roku aplikacji aplikant składa kolokwium pisemne i ustne z dziedzin prawa, które były przedmiotem zajęć seminaryjnych w okresie poprzedzającym kolokwium.
2.
Kolokwium przeprowadza komisja egzaminacyjny powołana przez wojskowego prokuratora okręgowego; w skład komisji wchodzi trzech prokuratorów wojskowej prokuratury okręgowej - specjalistów z różnych dziedzin prawa.
3.
Do kolokwium mają odpowiednio zastosowanie przepisy § 11 ust. 3, § 12 ust. 2, § 13, § 15 ust. 1 i 3, § 16 ust. 2, § 17 ust. 1-3, przy czym część pisemna kolokwium odbywa się w ciągu jednego dnia, trwa 6 godzin i polega na opracowaniu przez aplikanta dokumentów określonych w § 13 ust. 1 pkt 1 i 2. Pytania na część ustną kolokwium opracowują członkowie komisji.
4.
Kolokwium poprawkowe przeprowadza się najpóźniej w terminie miesiąca od dnia zakończenia kolokwium, o którym mowa w ust. 1.