§ 8. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. - Dz.U.2003.99.914 - OpenLEX

§ 8. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.914

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.
§  8.
1.
Nadzór nad przebiegiem aplikacji sprawuje, za pośrednictwem właściwego wojskowego prokuratora garnizonowego, prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej odpowiedzialny za szkolenie aplikantów.
2.
Wojskowy prokurator garnizonowy w porozumieniu z prokuratorem Naczelnej Prokuratury Wojskowej odpowiedzialnym za szkolenie aplikantów:
1)
wyznacza prokuratora-patrona odpowiedzialnego za postępy aplikanta w zakresie szkolenia przez cały okres aplikacji;
2)
ustala szczegółowy program aplikacji, który powinien uwzględniać w szczególności terminy rozpoczęcia i zakończenia praktyk, terminy kolokwium i sprawdzianów okresowych, a także wykaz aktów normatywnych obejmujących tematykę szkolenia.
3.
Do obowiązków prokuratora-patrona należy:
1)
udzielanie wskazówek i pomocy aplikantowi w opanowaniu programu aplikacji oraz poznawaniu zasad etyki żołnierzy zawodowych;
2)
przeprowadzanie sprawdzianów okresowych z nabytych przez aplikanta wiadomości oraz kontrolowanie wykonania zleconych mu obowiązków i poleceń przełożonych;
3)
sporządzanie przed egzaminem końcowej opinii o aplikancie, zawierającej sprawozdanie z przebiegu aplikacji oraz ocenę predyspozycji aplikanta do wykonywania obowiązków prokuratora.
4.
Na czas odbywania praktyki w sądzie i prokuraturze rejonowej prezes sądu i prokurator rejonowy wyznaczają aplikantowi patrona, na wniosek właściwego wojskowego prokuratora garnizonowego.
5.
Patron, o którym mowa w ust. 4, zapoznaje aplikanta z czynnościami należącymi do zakresu obowiązków aplikanta i po zakończeniu praktyki sporządza pisemną opinię o przebiegu praktyki i postępach poczynionych przez aplikanta.