§ 2. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. - Dz.U.2003.99.914 - OpenLEX

§ 2. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.914

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
"aplikancie", należy przez to rozumieć aplikanta wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury;
2)
"aplikacji", należy przez to rozumieć aplikację w wojskowej jednostce organizacyjnej prokuratury;
3)
"egzaminie", należy przez to rozumieć egzamin prokuratorski.