§ 18. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. - Dz.U.2003.99.914 - OpenLEX

§ 18. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.914

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.
§  18.
1.
W razie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w § 16 ust. 4, albo uzyskania przez aplikanta oceny niedostatecznej z egzaminu, Naczelny Prokurator Wojskowy powołuje komisję egzaminacyjną w trybie określonym w § 10.
2.
Aplikant, który nie zdał egzaminu w pierwszym terminie, może składać go ponownie tylko raz.