§ 16. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. - Dz.U.2003.99.914 - OpenLEX

§ 16. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.914

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.
§  16.
1.
Warunkiem zdania części ustnej egzaminu jest otrzymanie ocen pozytywnych ze wszystkich przedmiotów.
2.
Rezygnacja z odpowiedzi jest równoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej.
3.
W razie nieprzystąpienia aplikanta do części ustnej egzaminu, po uzyskaniu ocen pozytywnych z części pisemnej, komisja egzaminacyjna odnotowuje ten fakt w protokole i przedstawia go Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu.
4.
Naczelny Prokurator Wojskowy może udzielić aplikantowi zezwolenia na przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym, nie później jednak niż w ciągu sześciu miesięcy od wyznaczonego terminu egzaminu, jeżeli uzna, że choroba, wypadek losowy lub inna wskazana przez aplikanta okoliczność daje podstawę do udzielenia takiego zezwolenia.
5.
Zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, Naczelny Prokurator Wojskowy udziela na pisemny wniosek aplikanta, złożony nie później niż w ciągu miesiąca od ustania przyczyny uzasadniającej nieprzystąpienie do egzaminu. W sytuacji określonej w ust. 3 aplikant przystępuje tylko do części ustnej egzaminu.